Personlig presentation av Madelaine Johansson

Avdelningschef, Utbildningsvetenskap 2
Pedagogisk utvecklare Inriktning lärmiljöer, (Tjänstledig) Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)
Avdelningschef, Bild

Sedan våren 2019 är jag anställd som pedagogisk utvecklare här vid Högskolan Dalarna och har med start 1 mars 2021 uppdrag som avdelningschef vid Institutionen för lärarutbildning. Min bakgrund är miljövetenskaplig och jag disputerade 2008 vid Institutionen för Tema, Tema vatten i natur och samhälle (idag Tema Miljöförändring) vid Linköpings universitet. Där hade jag också den stora glädjen att få arbeta som lärare på Miljövetarprogrammet och masterutbildningen Science for Sustainable Development under åren från hösten 2003 och fram till och med våren 2013. Med start hösten 2010 arbetade jag paralellellt med mitt läraruppdrag vid Centrum för undervisning och lärande (CUL, nuvarande Didacticum). I januari 2014 flyttade jag till Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL, nuvarande Universitetspedagogiskt centrum) vid Örebro universitet och från mars 2017 till och med april 2019 var jag anställd som chef för den universitetspedagogiska enheten (UPE) vid Karlstad universitet.

Jag har ett stort intresse för universitetspedagogiska frågor såsom studenters och lärares lärande, akademiskt lärarskap, lärmiljöer, deltagaraktiva lärandeformer, problembaserat lärande och lärande kring tvärvetenskapliga kunskapsområden som exempelvis lärande för hållbar utveckling. Inom det miljövetenskapliga fältet har mina främsta vetenskapliga intresseområden varit miljöpolitik, implementering av miljöpolitiska beslut, målstyrning, studier kring hållbar utveckling, systemteori och kommunikation. 

Mina läraruppdrag såväl på grund- och avancerad nivå som inom högskolepedagogisk utbildning har innefattat att vara kurskoordinator, kursansvarig, handledare och examinator samt arbeta med kursutveckling. Inom det högskolepedagogiska området har jag även arbetat med efterfrågansstyrda utbildningsinsatser och som internkonsult vid ansökningar om högskolepedagogiska utvecklings- och projektmedel. Utöver detta har jag också deltagit i universitetsövergripande kvalitetsarbete, insatser gällande utbildning för hållbar utveckling samt utveckling av processer och rutiner för bedömning av högskolepedagogiska meriter. Vid Örebro universitet medverkade jag också i det omfattande arbete som genomfördes i samband med ansökan om examenstillstånd för civilingenjörsprogrammet i datateknik. Jag har också anlitats av flera lärosäten som pedagogiskt sakkunnig gällande bedömning av pedagogiska meritportföljer.

Publikationer