Erik Lundberg

Personlig presentation av Erik Lundberg

Univ lektor statsvetenskap, Statsvetenskap
Forskar och undervisar om civilsamhälle, offentlig förvaltning och ungas medborgarkompetenser. Ämnesansvarig i statsvetenskap.
Docent, Statsvetenskap

Erik Lundberg är docent i statsvetenskap och ämnesansvarig. Han undervisar om civilsamhälle, offentlig förvaltning och samhällsvetenskapliga metoder samt handleder uppsatser på avancerad nivå.

Hans forskningsintressen berör frågor om det svenska civilsamhället, offentlig
förvaltning, politiskt engagemang, social tillit och tolerans. Erik doktorerade
2014 i statskunskap vid Örebro universitet på en avhandling om det statliga kommitté- och remissväsendet. Vid sidan av arbete inom akademin har Erik varit verksam många år som tjänsteman i offentlig förvaltning.

För närvarande är Erik aktiv i flera forskningsprojekt. Inom ramen för ett projekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) undersöker han vilken roll ett engagemang i civilsamhället har för ungas attityder till invandrare. Erik bedriver också forskning om det statliga kommittéväsendet samt civilsamhällets roll som motkraft mot högerextremism. Han har tidigare genomfört en studie av de politiska partiernas strategier för att hantera nedgången av antalet partimedlemmar.

Publikationer