Kari Jess

Personlig presentation av Kari Jess

Fil dr, Socialt arbete
Univ lektor socialt arbete, Socialt arbete
Jag undervisar på både grund och avancerad nivå inom ämnet socialt arbete samt bedriver forskning inom områdena interventioner, implementering och utvärdering.

Mitt forskningsintresse inom socialt arbete rör sig dels kring effekter av interventioner, dels kring implementering och utvärdering.

Jag leder två forskningsprojekt, Jag & min familj, som finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten och Tillsammans för varje barn, med medel från HDa och Falu kommun.

Jag & min familj är en intervention som prövas i 10 kommuner, varav 5 i Dalarna. Interventionen riktar sig till familjer med barn där någon vuxen har problem med alkohol eller droger. Effektmätning sker via en experimentell design med uppföljningstider upp till 2 år efter avslutad intervention. Interventionen kräver samarbete mellan olika enheter av kommunernas individ- och familjeomsorg och implementering av ett nytt arbetssätt.

Tillsammans för varje barn är en arbetsmodell för att hitta barn i riskzon i Falu kommun på ett tidigt stadium och erbjuda adekvata insatser till barn och deras familjer. Arbetsmodellen kräver samarbete mellan kommunens individ- och familjeomsorg, skolan och regionens hälso- och sjukvård. Arbetsmodellens implementering följs av fem forskare från HDa i ett tvärvetenskapligt samarbete.

Modellen studeras dessutom i ett nationellt nätverk med finansiering från Forte.


Publikationer