Kerstin Erlandsson

Kerstin Erlandsson

Univ lektor Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa, Omvårdnad
Lektor vid barnmorskeutbildningen, leder nätbaserad masterutbildning i sexuell och reproduktiv hälsa i Somalialand.
Docent, Omvårdnad

Jag är universitetslektor vid Högskolan Dalarna och programansvarig för en delvis nätbaserad masterutbildning i Sexuell Reproduktiv och Perinatal Hälsa i Bangladesh. Utbildningen är finansierad genom FNs befolkningsfond (UNFPA). I uppdraget ingår även utveckling av nationellt kandidatprogram för barnmorskor och ett ackrediteringssystem för de institutioner som bedriver barnmorskeutbildning samt ett delvis nätbaserat mentorskapsprogram till barnmorskelärare vid olika institutioner runt om i Bangladesh. En liknade magisterutbildning genomfördes i Somalia 2014-2015. Utbildningen var Sida-finansierad. År 2012 till 2014 arbetade jag inom UNFPA för att stödja den tematiska prioriteringen inom svenskt bistånd Skilled Care Deliveries. Rent konkret innebär mitt arbete att stärka barnmorskans roll och utbildning för att på sikt stärka kvinnors ställning.

Mohamed Khalid är doktorand vid Högskolan Dalarna. Hans doktorandtjänst var en direkt följd av samarbetet mellan Högskolan Dalarna och universitet i Somalia. Forskningen berör folkhälsa och nutrition för barn under fem år i Somalia. Mohamed är utbildad biomedicinsk analytiker. Han leder för närvarande ett projekt för Rädda barnen med syfte att utbilda hälsoarbetare och mammor i nutrition.

I december 2007 doktorerade jag på avhandlingen Care of the newborn infant during maternal-infant separation. The father as primary caregiver immediately after birth and the mother's experiences of separation and later reunion with the infant. I september 2011 antogs jag som docent i vårdvetenskap efter att ha studerat mammans upplevelser av ett ofött barns död. Titeln på docentföreläsningen var Tänk att vara barn åt sådana föräldrar. Mellan 1985-1987 arbetade jag som barnmorska med Skilled Care Deliveries i Somalia och min erfarenhet av svensk förlossningsvård är mellan 1987-2003.

Publikationer