Personlig presentation av Anders Persson

Fil dr, Historia
Univ lektor historia, Historia

Anders Persson har arbetat som lärare och lärarutbildare sedan slutet av 1990-talet. Efter att under tolv år ha undervisat historia och samhällskunskap inom gymnasieskolan, påbörjade han sin anställning vid högskolan Dalarna (Hda) hösten 2011. Här har han främst medverkat i kurser som på olika sätt anknyter till högskolans olika lärarutbildningar. Vid sidan av sitt arbete som lektor i historia vid Hda, är Anders sedan en tid tillbaka också ordförande för Historielärarnas förening (HLF) och en av fyra ledamöter i Insynsrådet för Statens historiska museer.

Hösten 2017 disputerade Anders Persson vid Umeå Universitet på avhandlingen Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid. Avhandlingen bygger på ett stort antal intervjuer med lärare som undervisar historia i årskurs 4-6. Med utgångspunkt i ett uttalat existensfilosofiskt perspektiv, väcker den frågor om lärarskapets och historieundervisningens mening.

Anders Persson är fil.dr i Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Detta sätter också avtryck i merparten av den forskning som han ägnat sig åt efter disputationen. Allt som oftast har han rest frågor om skolämnet historias kunskapsinnehåll. Betydelsen av att lämna utrymme för det oväntade och undervisningens livstolkande potential är i dessa fall återkommande teman. I några fall har studierna riktats mot ett utbildningshistoriskt fält (exempelvis en studie av läroboksfrågor i 1900-talets historieläroböcker och ett pågående bokprojekt runt pedagogiska uppsatser i lärarinneseminariet i Falun 1916-1936). Merparten av den forskning som Anders Persson bedrivit har dock snarare utgått från uttalat ämnesdidaktiska frågor. Bland de redan avslutade projekt som han deltagit i märks exempelvis det internationella läroboksforskningsprojektet “Teaching the Cold War: International Perspectives on Memory Practices in Educational Media and in the Classroom med Georg-Eckert-Institute, Leibniz Institute for International Textbook Research” (projektansvarig prof. Barbara Christophe) och det tvååriga projekt om lärares bedömningspraktik i historia och samhällskunskap som (tillsammans med Mikael Berg) genomfördes i nära samarbete med gymnasieförbundet VBU.

För närvarande (2020-2022) deltar Persson på 30% av sin tjänst i det vr-finansierade projektet ”Kontroversiella samhällsfrågor i samhällsorienterande undervisning”, som leds av prof. Anna Larsson vid Umeå universitet. Under motsvarande tvåårsperiod arbetar Persson (tillsammans med Mikael Berg) dessutom med det kombinerade forsknings- och skolutvecklingsprojektet: ”Jag, samhället och framtiden: undervisning i samhällskunskap och historia bland elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program”.Publikationer