Tarja Alatalo

Personlig presentation av Tarja Alatalo

Professor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
Forskar om språk-, läs- och skrivutveckling i förskola, förskoleklass och skola. Är vetenskaplig ledare i tre Skolverksprojekt (2017-2018) inom samma forskningsområde.

Undervisning och uppdrag

Min undervisning genomförs till stor del i forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna där jag är kursansvarig och undervisar i två kurser. Dessutom handleder jag doktorander i pedagogiskt arbete.

Jag undervisar också i grundlärar- och förskollärarprogrammen samt i uppdragsutbildningar. Handledning av magisterstuderande i examensarbetet ingår också.

Jag är ledamot i Forskarutbildningsrådet, FUR, i forskningsprofilen Utbildning och Lärande vid Högskolan Dalarna. 

Jag är leder det Läs- och skrivdidaktiska kollegiet, LÄSK, inom forskningsprofilen UL.

Därtill är jag vetenskaplig ledare i Skolverkets Läslyftsmoduler Tidig läsundervisning och Tidig skrivundervisning, vilka vänder sig till lärare i förskoleklass till åk 3. 

Vidare är jag projektledare i utformandet och utprövningarna av ett nationellt obligatoriskt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass, Hitta språket

Tillsammans med Högskolan Dalarnas forskargrupp Didaktik i förskoleklass genomför vi fortbildningsinsatser med inriktning mot undervisning i läsning och skrivning, matematik och naturvetenskap i förskoleklass.

Forskning

Mitt forskningsintresse rör didaktiska frågor inom språk-, läs- och skrivfältet inom förskola, förskoleklass och skola.

Jag är projektledare för ett VR-finansierat forskningsprojekt där vi observerar undervisning i förskoleklass och intervjuar lärare om deras didaktiska val. Syftet är tudelat: projektet avser att bidra med kunskap om hur läs- och skrivutvecklande undervisning tar sig uttryck i förskoleklassens didaktiska verksamhet, men också att identifiera potential att utveckla läs- och skrivundervisningen.

Samtidigt medverkar jag i ett nordiskt forskningsprojekt om högläsning och skrivande i förskolan. Studien utgår från enkätdata i Sverige, Norge och Finland. 

Vidare forskar jag i ett VR-finansierat forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Högskolan Dalarna, Umeå universitet och Uppsala universitet. Projektet är inriktat mot läsning och läsmotivation i skolan i årskurs 6 och 9. I ytterligare ett VR-finansierat forskningsprojektet studerar jag lärarkvalifikationer i matematik- och svenskämnet i årskurs tre och sex i ett longitudinellt perspektiv, tillsammans med forskare vid Göteborgsuniversitet.

I samtliga projekt rör sig min forskning runt frågor om hållbar läs- och skrivundervisning, vilket innebär bland annat att läraren behöver ha ämnesdidaktisk kunskap för att ha möjlighet att skapa en undervisning som gynnar alla elevers möjligheter att utveckla en god läsförmåga. Jag studerar undervisning utifrån didaktisk teori och analyserar den utifrån kognitivt inriktad kunskap om hur läs- och skrivförmågorna utvecklas och med sociokulturella perspektiv på lärande.

Nätverk

Didaktik i förskoleklass

Nordic Early Literacy

ILA, International Literacy Association

SMDI, Nationellt nätverk för svenska med didaktisk inriktning

EARLI, Sig 5, Learning and Development in Early Childhood

NLS Nordiskt nätverk för forskning i läsning och skrivning
Publikationer