Tarja Alatalo

Tarja Alatalo

Docent, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete

Bakgrund

Jag blev doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot läs- och skrivdidaktik i skolans tidigare år vid Göteborgs universitet 2011. Sedan dess har jag tjänstgjort vid Högskolan Dalarna.

I forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna är jag kursansvarig och undervisar i två kurser. Dessutom handleder jag doktorander i pedagogiskt arbete.

Dessutom undervisar jag i grundlärar- och förskollärarprogrammen samt i uppdragsutbildningar. Jag handleder också magisterstuderande i examensarbetet.

Jag är vidare ledamot i Forskarutbildningsrådet, FUR, i forskningsprofilen Utbildning och Lärande vid Högskolan Dalarna. I samband med det har jag ansvaret för externa forskarutbildningskontakter. 

Jag är också ledare av det Läs- och skrivdidaktiska kollegiet, LÄSK, inom forskningsprofilen UL.

Därtill är jag vetenskaplig ledare i Skolverkets Läslyftsmoduler Tidig läsundervisning och Tidig skrivundervisning, vilka vänder sig till lärare i förskoleklass till åk 3. 

Vidare är jag projektledare i utformandet och utprövningarna av ett nationellt obligatoriskt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass, Hitta språket

Mitt forskningsintresse

Mitt forskningsintresse rör didaktiska frågor inom språk-, läs- och skrivfältet inom förskola, förskoleklass och skola.

I förskolan forskar jag om lärares uppfattningar om högläsning som verktyg för språkstimulering, i förskoleklass bland annat om hur lärare kan identifiera elevers läs- och skrivutveckling samt om vilka möjligheter som ges till språk-, läs- och skrivutveckling i olika ämnen. I skolans tidigare år studerar jag läs- och skrivundervisning utifrån olika perspektiv.

Vidare forskar jag i ett VR-projekt tillsammans med forskare vid Högskolan Dalarna, Umeå universitet och Uppsala universitet. Forskningsprojektet är inriktat mot läsning och läsmotivation i skolan i årskurs sex och nio. I ett annat VR-projektet studerar jag lärarkvalifikationer i matematik- och svenskämnet i årskurs tre och sex i ett longitudinellt perspektiv, tillsammans med forskare vid Göteborgsuniversitet.

I samtliga projekt rör sig min forskning runt frågor om hållbar läs- och skrivundervisning, vilket innebär bland annat att läraren behöver ha ämnesdidaktisk kunskap för att ha möjlighet att skapa en undervisning som gynnar alla elevers möjligheter att utveckla en god läsförmåga. Jag studerar undervisning utifrån didaktisk teori och analyserar den utifrån kognitivt inriktad kunskap om hur läs- och skrivförmågorna utvecklas och med sociokulturella perspektiv på lärande.

Nätverk

Didaktik i förskoleklass

Nordic Early Literacy

ILA, International Literacy Association

SMDI, Nationellt nätverk för svenska med didaktisk inriktning

EARLI, Sig 5, Learning and Development in Early Childhood

NLS Nordiskt nätverk för forskning i läsning och skrivning
Publikationer