Tarja Alatalo

Personlig presentation av Tarja Alatalo

Proprefekt forskning, Institutionen för lärarutbildning
Professor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1
Forskar om språk-, läs- och skrivutveckling i förskola, förskoleklass och skola. Forskar just nu om hur läs- och skrivutvecklande undervisning tar sig uttryck i förskoleklass och identifierar potential att utveckla läs- och skrivundervisningen.

Proprefekt forskning

Som proprefekt forskning har jag i uppdrag att driva den strategiska utvecklingen av institutionens forskning och att integrera utbildning och forskning, där samverkan är en viktig del. En stor del av det arbetet genomförs i institutionens forskningsråd som jag leder. 

Undervisning och uppdrag

Min undervisning genomförs till stor del i forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna där jag är kursansvarig och undervisar i två kurser. Dessutom handleder jag doktorander i pedagogiskt arbete.

Jag undervisar också i grundlärar- och förskollärarprogrammen samt i uppdragsutbildningar. Handledning av magisterstuderande i examensarbetet ingår också.

Jag är ledamot i FUR, institutionens forskarutbildningsråd. 

Jag leder det Läs- och skrivdidaktiska kollegiet, LÄSK.

Därtill är jag vetenskaplig ledare i Skolverkets Läslyftsmoduler Tidig läsundervisning och Tidig skrivundervisning, vilka vänder sig till lärare i förskoleklass till åk 3. 

Vidare är jag projektledare i utformandet och utprövningarna av ett nationellt obligatoriskt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass, Hitta språket

Tillsammans med Högskolan Dalarnas forskargrupp Didaktik i förskoleklass genomför vi fortbildningsinsatser med inriktning mot undervisning i läsning och skrivning, matematik och naturvetenskap i förskoleklass.

Forskning

Mitt forskningsintresse rör didaktiska frågor inom språk-, läs- och skrivfältet inom förskola, förskoleklass och skola.

Jag är projektledare för ett VR-finansierat forskningsprojekt där vi observerar undervisning i förskoleklass och intervjuar lärare om deras didaktiska avvägningar. Syftet är tudelat: projektet avser att bidra med kunskap om hur läs- och skrivutvecklande undervisning tar sig uttryck i förskoleklassens didaktiska verksamhet, men också att identifiera potential att utveckla läs- och skrivundervisningen.

Samtidigt medverkar jag i ett nordiskt forskningsprojekt om högläsning och skrivande i förskolan. Studien utgår från enkätdata i Sverige, Norge och Finland. 

Vidare forskar jag i ett VR-finansierat forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Högskolan Dalarna, Umeå universitet och Uppsala universitet. Projektet är inriktat mot läsning och läsmotivation i skolan i årskurs 6 och 9.

I ytterligare ett VR-finansierat forskningsprojektet studerar jag lärarkvalifikationer i matematik- och svenskämnet i årskurs tre och sex i ett longitudinellt perspektiv, tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet.

Nätverk

Didaktik i förskoleklass

Nordic Early Literacy

ILA, International Literacy Association

SMDI, Nationellt nätverk för svenska med didaktisk inriktning

EARLI, Sig 5, Learning and Development in Early Childhood

NLS Nordiskt nätverk för forskning i läsning och skrivning
Publikationer