Gunilla Lindqvist

Personlig presentation av Gunilla Lindqvist

Docent, Pedagogik 1
Univ lektor pedagogik, Pedagogik 1

Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik vid Uppsala universitet och lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna. 2013 disputerade hon med avhandlingen Who should do What to Whom? Occupational Groups´ Views on Special Needs. I avhandlingen har hon undersökt hur olika yrkesgrupper inom förskola och skola i en kommun ser på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Hon har sin bakgrund som låg- och mellanstadielärare och tog examen vid Lärarhögskolan i Stockholm 1989. Hon har arbetat i grundskolan i över 20 år och 2002 tog hon även en specialpedagogexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Gunilla arbetar också som lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon ingår i forskargruppen PS (pedagogik, inriktning specialpedagogik) vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Vid Högskolan Dalarna medverkar hon i forskningsprofilen Utbildning och lärande. Där leder hon den kollegiala mötesplatsen Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer tillsammans med Professor Sara Irisdotter Aldenmyr. Gunilla ingår också i nordiska och europeiska nätverk för "inclusive education" (NERA och EERA). Tillsammans med en norsk forskargrupp vid universitet i Agder, i ledning av Professor David Lansing Cameron, bedriver hon jämförande studier kring specialpedagogers utbildning och roll i de båda länderna. Därutöver är hon involverad i flera nationella forskningsprojekt. Gunilla intresserar sig särskilt för forskning som bedrivs i förskolan, skolan och särskolan samt yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet. Andra intresseområden är ledarskap och förutsättningar för lärande i skiftande undervisningsmiljöer.

Gunilla undervisar i ett flertal kurser i förskollärar-och lärarprogrammen och i forskarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Hon handleder och examinerar självständiga studentarbeten på grund- avancerad- magister och mastersnivå, samt handleder flera doktorander mot licentiat- och doktorsexamen.

Publikationer