Sara Irisdotter Aldenmyr

Personlig presentation av Sara Irisdotter Aldenmyr

Professor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1

Sara Irisdotter Aldenmyr är professor i pedagogiskt arbete. Hon har arbetat som grundskollärare innan hon började sina forskarstudier. Hon tog sin filosofie doktorsexamen 2007. Avhandlingen Mellan tradition, demokrati och marknad handlar om lärares identitetskonstruktioner i förhållande till etiska spörsmål i läraryrket.

Efter disputationen har hon varit verksam som forskare och lärarutbildare vid Stockholms universitet innan hon anställdes som lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna 2012. Forskningsintressena riktas mot lärares professionsetik, läraridentitet, grundskolans demokratiska uppdrag och undervisning i samhällsorienterande ämnen. 

Publikationer