Personlig presentation av Ann Edenhamn

Universitetslektor, Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)

Jag är docent i Arbetsvetenskap sedan 2017 och har framförallt forskat och undervisat inom områdena attraktivt arbete, arbetsmiljöåtgärder och motivation för arbetsmiljöarbete. Mina erfarenheter bygger mycket på studier inom trä- och skogsbranschen, men även i andra branscher och utifrån eget ledarskap inom akademin. Sedan 2020 arbetar jag vid NGL-C  framförallt med digital arbetsmiljö för Högskolans lärare samt digitalisering av lärares arbetsplatser. 

Min akademiska meritering började med Skogsmästarexamen 1988 vid Sveriges Lanbruksuniversitet (SLU), Skinnskatteberg. Därefter arbetade jag under fem år med forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot ergonomisk granskning och förbättring av småskalig teknik i privatskogsbruket vid SLU, Garpenberg. Jag började min anställning vid Högskolan Dalarna år 2000 och har under åren innehaft olika roller såsom forskningsassistent, doktorand, projektkoordinator, projektledare, forskarassistent, vik lektor, avdelningschef, lektor och akademichef. Jag blev Teknologie doktor i Industriell Arbetsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 2007.

Många av de forskningsprojekt jag varit verksam i har bedrivits inom Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna. Mina publikationer syns nedan (Under perioden 1996-2017 hette jag Ann Hedlund).


Publikationer