Lars Wallin

Personlig presentation av Lars Wallin

Professor omvårdnad, Omvårdnad
Jag leder forskningscentrumet KunskapsImplementering och Patientsäkerhet – KIPS. Delar anställningen vid högskolan med att också fungera som forskningschef inom Landstinget Dalarna. Är dessutom gästprofessor vid Göteborgs universitet.

Min kliniska bakgrund är inom barnsjukvården, jag är barnsjuksköterska och var verksam vid neonatalavdelningen i Falun under 15 år, varav 10 år som avdelningschef. Jag disputerade 2003 på en avhandling om utveckling och implementering av nationella riktlinjer inom neonatal omvårdnad. Gjorde därefter postdok 2 år vid University of Alberta. Efter ett kort mellanspel vid Kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset arbetade jag 6 år vid Karolinska Institutet på olika forskartjänster och ledde där forskargruppen ”Clinical Research Utilization”.Hösten 2012 började jag den kombinerade professor/forskningschefstjänsten i Dalarna.

Mitt forskningsprogram är inriktat på studier kring implementering och kunskapsanvändning. Det rymmer systematiska litteraturöversikter, instrumentutveckling, kartläggnings- och interventionsstudier. Jag har medverkat i att leda klusterrandomiserade studier i olika nationella och internationella sammanhang där facilitering och påminnelsesystem som implementeringsstrategier har utvärderats. Håller förnärvarande ett anslag från Vetenskapsrådet för en studie i Vietnam som utvärderar effekten av facilitering i kommuner och distriktssjukhus på neonatalhälsa och överlevnad. Genom gästprofessuren vid Sahlgrenska akademin haralltmer av forskningen inriktats på att öka kunskapen om implementering avpersoncentrerad vård.

Jag har ca 90 publikationeri peer-review tidskrifter och är redaktör till 4 läroböcker.

Publikationer