Lars Wallin

Personlig presentation av Lars Wallin

Professor omvårdnad, Avd 1 Omvårdnad
Mina huvudsakliga uppgifter är undervisning inom specialist- och forskarutbildningen samt att bedriva forskning. Jag leder forskningscentrumet Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet – KIPS. Medverkar också i Forsknings- och utbildningsnämnden.

Min kliniska bakgrund är inom barnsjukvården, jag är barnsjuksköterska och var verksam vid neonatalavdelningen i Falun under 15 år, varav 10 år som avdelningschef. Jag disputerade 2003 på en avhandling om utveckling och implementering av nationella riktlinjer inom neonatal omvårdnad. Gjorde därefter postdok 2 år vid University of Alberta. Efter ett kort mellanspel vid Kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset arbetade jag 6 år vid Karolinska Institutet på olika forskartjänster och ledde där forskargruppen ”Clinical Research Utilization”. Började min anställning som professor i omvårdnad med inrikting implementeringsforskning vid Högskolan Dalarna 2012. Fram till 2020 kombinerade jag det med att också fungera som forskningschef inom Region Dalarna.

Mitt forskningsprogram är inriktat på studier kring implementering och kunskapsanvändning. Det rymmer systematiska litteraturöversikter, instrumentutveckling, kartläggnings- och interventionsstudier. Jag har medverkat i att leda klusterrandomiserade studier i olika nationella och internationella sammanhang där facilitering och påminnelsesystem som implementeringsstrategier har utvärderats. Under senare år har forskningen alltmer inriktats på att öka kunskapen om implementering av personcentrerad vård och deltar som handledare i flera doktorandprojekt inom det området .

Jag har ca 120 publikationer i peer-review tidskrifter och är redaktör till 4 läroböcker.

Publikationer