Personlig presentation av Mats Lundgren

Senior professor pedagogik, Pedagogik 1

Mats Lundgren är Fil. doktor och docent i sociologi, lektor i pedagogik och verksamhetsledare vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD). Han tog sin doktorsexamen 1999. Avhandlingens titel: Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal – en fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd. Mats har lång erfarenhet som utbildare av rektorer, förskolechefer, lärare, yrkeslärare. Han har en omfattande publicering genom forskningsartiklar, konferenspapers vid internationella forskarkonferenser, kapitel i böcker, utvärderingsrapporter och arbetsrapporter inom områdena utbildning, arbetsmarknad och nyföretagande/entreprenörskap. Mats har även innehaft chefspositioner inom offentlig sektor, t.ex. som förvaltningschef inom park-fritid-kultur och personalchef, konsult med inriktning mot management och som FoU-handläggare vid Dalarnas Kommunförbund.

Publikationer
Ämnesansvarig
Pedagogik