Juvas Marianne Liljas

Personlig presentation av Juvas Marianne Liljas

Docent, Pedagogiskt arbete 1
Egen forskning, kursutveckling (föreläsningar) inom forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete, doktorandhandledning samt utvecklings- och granskningsarbete av vetenskaplig karaktär. Ledare för den utbildningshistoriska forskargruppens mötesplats.
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1
Lärarutbildning, handledning, examinator, vice ordf. i områdesnämnden Utbildningsvetenskap samt ordinarie delegat i det nationella Lärarutbildningskonventet (LUK).


Dr.JUVAS MARIANNE LILJAS, f. 1956 är Docent i musikpedagogik ochuniversitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon disputeradepå avhandlingen "Vad månde blifva af dessa barnen?": Enstudie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner(2007) och har därefter ägnat sig åt lärarutbildning och forskning av informellaundervisningsmiljöer där den demokratiska skolans framväxt, högre utbildningoch musikutbildningens proveniens förenats i gemensamma forskningsinsatser. Honhar deltagit i två större forskningsprojekt med koppling till hur den Nordiskaoperan situerades under 1800-talet och Musikfolkhögskolans utbildningsideologier. Liljas' Utbildningshistoriskaforskningsintresse riktas mot 'Musikalisk fostran' som encentral del i en större reformpedagogisk kontext med betydelse förskolans historia och samhällsuppdrag. Främst gestaltar sig denna inom det pågående projektetSiljanskolans betydelse för det svenska musikämnets identitet ochsjälvförståelse under 1940- 50 och 60-talen. Jag leder för närvarande tre forskningsprojekt om Musikalisk interaktion i förskolan, Structural integration of international  competencies in teacher education  och det tvärdisciplinära  projektet Internationalization and sustainabilty  in the Learning goals in higher education from an interdisciplinary research perspective. Jag anlitas för sakkunniggranskningar och Peer Review och deltar i mediala sammanhang som forskarröst i SVTs dokumentärer som Gullan: pianist, pedagog, pionjär. Kulturredaktionen 2020.


Publikationer