Juvas Marianne Liljas

Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
Lärarutbildning, handledning, examinator, vice ordf. i områdesnämnden Utbildningsvetenskap samt ordinarie delegat i det nationella Lärarutbildningskonventet (LUK).
Docent, Pedagogiskt arbete
Egen forskning, kursutveckling (föreläsningar) inom ramen för forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete samt doktorandhandledning inom forskarskolan Skolnära praktik. Utvecklings- och granskningsarbete av vetenskaplig karaktär


Dr. JUVAS MARIANNE LILJAS, f. 1956 är Docent i musikpedagogik och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon disputerade på avhandlingen "Vad månde blifva af dessa barnen?": En studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner (2007) och har därefter ägnat sig åt lärarutbildning och forskning av informella undervisningsmiljöer där den demokratiska skolans framväxt, högre utbildning och musikutbildningens proveniens förenats i gemensamma forskningsinsatser. Hon har deltagit i två större forskningsprojekt med koppling till hur den Nordiska operan situerades under 1800-talet och Musikfolkhögskolans utbildningsideologier. Liljas' Utbildningshistoriska forskningsintresse riktas mot 'Musikalisk fostran' som en central del i en större reformpedagogisk kontext med betydelse för skolans historia och samhällsuppdrag. Främst gestaltar sig denna inom det pågående projektet Siljanskolans betydelse för det svenska musikämnets identitet och självförståelse under 1940- 50 och 60-talen.


Publikationer