Personlig presentation av Juvas Marianne Liljas

Docent, Pedagogiskt arbete
Egen forskning, kursutveckling (föreläsningar) inom forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete, doktorandhandledning samt utvecklings- och granskningsarbete av vetenskaplig karaktär. Ledare för den utbildningshistoriska forskargruppens mötesplats.
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
Lärarutbildning, handledning, examinator, vice ordf. i områdesnämnden Utbildningsvetenskap samt ordinarie delegat i det nationella Lärarutbildningskonventet (LUK).


Dr. JUVAS MARIANNE LILJAS, f. 1956 är Docent i musikpedagogik och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon disputerade på avhandlingen "Vad månde blifva af dessa barnen?": En studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner (2007) och har därefter ägnat sig åt lärarutbildning och forskning av informella undervisningsmiljöer där den demokratiska skolans framväxt, högre utbildning och musikutbildningens proveniens förenats i gemensamma forskningsinsatser. Hon har deltagit i två större forskningsprojekt med koppling till hur den Nordiska operan situerades under 1800-talet och Musikfolkhögskolans utbildningsideologier. Liljas' Utbildningshistoriska forskningsintresse riktas mot 'Musikalisk fostran' som en central del i en större reformpedagogisk kontext med betydelse för skolans historia och samhällsuppdrag. Främst gestaltar sig denna inom det pågående projektet Siljanskolans betydelse för det svenska musikämnets identitet och självförståelse under 1940- 50 och 60-talen. Jag leder för närvarande tre forskningsprojekt om Musikalisk interaktion i förskolan, Structural integration of international  competencies in teacher education  och det tvärdisciplinära  projektet Internationalization and sustainabilty  in the Learning goals in higher education from an interdisciplinary research perspective. Jag anlitas för sakkunniggranskningar och Peer Review och deltar i mediala sammanhang som forskarröst i SVTs dokumentärer som Gullan: pianist, pedagog, pionjär. Kulturredaktionen 2020.


Publikationer