Databaser A-Ö

A

 • Artiklar från tidskriften Journal of the Audio Engineering Society, och från deras konferenser.
 • The database indexes books, government documents, journal articles, among other things.
 • The database has indexed articles from journals and periodicals that specialize in African Studies or consistently cover the African continent.
 • AJOL is a database of scholarly journals published in Africa, covering the full range of academic disciplines.
 • References to articles in anthropology.
 • Electronic journals in anthropology. Also available from Wiley.
 • This database is designed to meet the information needs of the caring professions, and spans the literature of health, social services, psychology, sociology, economics, politics, race relations and education. The database abstracts and indexes over 500 journals, from more than 16 countries.
 • Endast begränsad sökning är möjlig via nätet.
 • En tvärvetenskaplig databas som täcker ämnesområdena arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Den innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspublikationer, artiklar
 • Sök efter referenser till artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.
 • En citeringsdatabas med vetenskapliga tidskrifter som innehåller en del historia. Materialet finns till viss del även i Summon, men om man vill se vem som citerar vem, eller vad som citeras mest ska man gå in här.
 • Innehåller artiklar inom religion.

B

C

D

E

 • E-böcker inom olika ämnen från flera förlag.
 • OpenDissertations is an open-access database built to assist researchers in locating both historic and contemporary dissertations and theses. It incorporates EBSCO’s previously released American Doctoral Dissertations, and features additional dissertation metadata contributed by select colleges and universities from around the world.
 • Referensdatabas inom ekonomiområdet. Begränsat antal samtidiga användare.
 • Arkiv- och handskriftssamlingar vid ett antal svenska forskningsbibliotek. Person-namn, yrkesbeteckningar, geografiska namn, arkivbildare, materialtyper är sökbart.
 • Söker samtidigt i databaserna: - Education database - ERIC
 • Artiklar om pedagogik och utbildning. Fokus på viktiga internationella tidskrifter.
 • E-tidskrifter inom främst företagsekonomi och ledarskap.
 • Britannica Academic är ett digitalt uppslagsverk som förutom Encyclopædia Britannica även innehåller Merriam-Websters Collegiate lexikon och thesaurus.
 • Referenser till litteratur om energiforskning.
 • Teknikrelaterade artiklar i fulltext samt referenser till tekniska tidskrifter och rapporter tillbaka till 1966.
 • Sök artiklar med mera inom pedagogik och utbildning.
 • Sök artiklar m m inom pedagogik och utbildning.
 • Search for patent data from all over the world.
 • Statistik och data som visar trender och impact inom vetenskap och vetenskaplig publicering.
 • Search for European law.
 • Eurostat is the statistical office of the European Union.

F

 • Information om skatter, affärsrätt, redovisning och revision. Innehåller lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext. Tidskrifter i fulltext (Balans, 1975- och Skattenytt 1986-)
 • Läkemedelsinformation.
 • En databas som innehåller en hel del fulltextmaterial, främst i form av artiklar. Det äldsta materialet är från 1915.
 • Se kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle.
 • Deldatabasen Filmlitteraturbibliografin i Libris innehåller referenser till artiklar om film i tidskrifter och antologier.Arbete pågår med såväl löpande som retrospektiv inmatning. Deldatabasen produceras av Svenska filminstiutets bibliotek.

G

 • Genom finansiering av Vetenskapsrådet tillhandahålls geodata från Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån och Sjöfartsverket avgiftsfritt för att användas inom utbildning, forskning och kulturverksamhet. Tjänsten ger också åtkomst till geodata från Sveriges geologiska undersökning.
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Referensdatabas med fokus på människors och organisationers miljöpåverkan, och vad som kan göras för att minimera denna påverkan.

H

I

J

K

 • I KemI:s databaser hittar du bland annat information om ämnens namn, egenskaper, farlighet och eventuella begränsningar för hur de får användas.
 • Knowledge Unlatched - vetenskapliga böcker och tidskrifter fritt tillgängliga
 • Svenskt samarbete för utgivning av vetenskapligt granskade e-böcker.
 • KVINNSAM är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser.
 • Sök efter böcker på bibliotek runt om i världen.

L

M

 • Data om material och materialstandarder.
 • Medicinhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren.
 • Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter, samt även från nyhetskällor från andra länder.
 • Referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. MEDLINE är en del av databasen PubMed och innehåller ett mer kontrollerat urval av referenser än PubMed. Nypublicerade artiklar som bara har fått tillfälliga referenser eller artiklar som har statusen Epub ahead of print finns inte här utan kan sökas i PubMed.
 • Referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. MEDLINE är en del av databasen PubMed och innehåller ett mer kontrollerat urval av referenser än PubMed. Nypublicerade artiklar som bara har fått tillfälliga referenser eller artiklar som har statusen Epub ahead of print finns inte här utan kan sökas i PubMed.
 • Databas för litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap m.m.

N

 • Här kan du söka information om arkiv i Sverige.
 • Straffrätt, ungdomsrätt, narkotikabekämpning etc. - tidskriftsartiklar, rapporter, böcker, audiovisuella presentationer och opublicerat material. Från år: 1975-
 • Databasen innehåller Nationalencyklopedin (NE) som är ett svenskt uppslagsverk baserat på vetenskaplig grund. Databasen innehåller också Norstedts ordböcker, samt databaserna Världens religioner, Världens länder och Världens klimat.
 • Böcker och dokument inom hälso-. och livsvetenskap.
 • Innehåller referenser till artiklar i norska och nordiska tidskrifter huvudsakligen från 1980-2020. Databasen uppdateras inte längre. Norart ersätter Historisk bibliografi (Norhist) 1998-2020.
 • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg.
 • NORDICOM är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika användargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet.
 • Nordisk kvinnolitteraturhistoria är en trespråkig webbportal på danska, svenska och engelska. Innehåller 1000 års kvinnolitteraturhistoria från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Grönland och Åland.
 • Sök efter publiceringskanaler (tidskrifter, serier och förlag) i det norska registret for vetenskapeliga tidskrifter, serier och utgivare för att se om de anses vara vetenskapliga (nivå 1 och nivå 2).

O

 • Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) innehåller fritt tillgängliga akademiska e-böcker, framförallt inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • Öppet tillgänligt digitalt teologiskt arkiv.
 • Kurslitteratur som har finansierats och licensierats för att vara fritt tillgängliga. Granskade och utvalda av olika fakulteter på högskolor och universitet.
 • Sök efter böcker på norska bibliotek.
 • OSTI.GOV innehåller forskningsresultat från US Department of Energy och dess föregångare. Forskningsresultaten inkluderar tidskriftsartiklar/accepterade manuskript och relaterad metadata, tekniska rapporter, dataset och samlingar för vetenskaplig forskning , vetenskaplig programvara, patent, konferensbidrag och workshop papers, böcker och avhandlingar samt multimedia.
 • OTseeker är en databas som innehåller sammanfattningar av systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier och andra resurser som är relevanta för arbetsterapeutiska interventioner.
 • Oxford English Dictionary (OED) är en guide till det engelska språket. OED visar betydelsen, historien och användningen av 500 000 ord och fraser förr och nu, från hela den engelsktalande världen.
 • Elektroniska tidskrifter från Oxford University Press.
 • Ordböcker och andra referensböcker från Oxford University Press.
 • E-böcker i serien Very Short Introductions erbjuder kortfattade introduktioner i olika ämnen.
 • E-böcker i serien Very Short Introductions erbjuder kortfattade introduktioner i olika ämnen.

P

 • Samhällsdebatt - tidskriftsartiklar, böcker, myndighetsdokument, statistik, grå litteratur, forskningsrapporter, konferensbidrag, webbtexter med mera.
 • PEDro - Physiotherapy Evidence Database. PEDro är en öppet tillgänglig databas med över 60 000 randomiserade studier, systematiska översikter och kliniska riktlinjer inom fysioterapi.
 • Policy File Index - forskning om U.S. public policy med indexering och länkning till resultatet från över 350 tankesmedjor och liknande organisationer. Från år 1990 -
 • Internationella relationer och statsvetenskap - tidskrifter. Från år: 1985-
 • Sök samtidigt i databaserna: - PAIS Index (1914 -) - Policy File Index (1990 -) - Political Science Database (1985 -) - Worldwide Political Science Abstracts (1909 -)
 • Avhandlingar i ProQuest databas
 • Den äldsta producenten av "fria" böcker på Internet. Det gäller böcker som inte längre täcks av upphovsrätt
 • Vetenskapliga böcker i humaniora och samhällsvetenskap från olika universitetsförlag och lärda sällskap.
 • Elektroniska tidskrifter i humaniora och samhällsvetenskap från olika vetenskapliga förlag.
 • Fulltextarkiv över äldre nordisk litteratur, främst skönlitteratur.
 • PsycINFO är en databas där du hittar material om psykologi, beteendevetenskap och närliggande ämnen.
 • En plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.
 • PubMed innehåller material inom medicin, vård, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, biomedicin med mera.

R

 • Bolagsinfo med företags- och affärsinformation samt årsredovisningar (klicka på fliken Business).
 • Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska.
 • Innehåller referenser till musiklitteratur från hela världen (från 1967 och framåt).

S

 • Elektroniska tidskrifter från SAGE
 • Samlaren är en tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning.
 • I Statistikdatabasen finns större delen av den svenska statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från andra myndigheter.
 • Citeringsdatabas från Clarivate
 • Elektroniska tidskrifter från Elsevier.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Forskningsfinansiärers open access policy.
 • Tidskriftsutgivares copyright- och arkiveringspolicys.
 • Innehåller ett urval standarder i fulltext från SIS (Svenska institutet för standarder) mfl. Fler standarder kan läggas till via en fråga till biblioteket bibinfo@du.se.
 • Föreskrifter från Skolverket.
 • Databasen innehåller hundratals vetenskapliga tidskrifter inom ämnet samhällsvetenskap.
 • ProQuest databaser inom samhällsvetenskap, där ämnen som politik, sociologi, socialt arbete, antropologi, kriminologi, lingvistik och utbildning ingår.
 • Social Sciences Citation Index är en tvärvetenskaplig databas för främst tidskriftsartiklar inom det samhällsvetenskapliga området. Den är dessutom en del av Web of Science. Den går att använda för såväl ämnessökning som citeringssökning.
 • Sök litteratur om ämnet socialt arbete (inklusive välfärd, socialpolitik). Från år 1979-
 • Sök litteratur inom sociologi och relaterade ämnen inom social- och beteendevetenskap. Från år 1952-
 • Sök samtidigt i följande databaser: - Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) (1987 - current) - Sociological Abstracts (1952 - current) - Sociology Database (1985 - current) - Social Services Abstracts (1979 - current)
 • En databas över internationell litteratur inom sociologi och socialt arbete inklusive kulturell- och social strukur, historia och teorier inom sociologin, social psykologin, missbruk pch beroende mm.
 • Spolit (Dokumentation sportwissenschaftlicher Literatur, Erfassungszeitraum ab 1970), herausgegeben vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft.
 • Sök litteratur inom idrott och angränsande ämnen.
 • Högskolan har avtal för ca 2200 e-tidskrifter från förlaget SpringerNature.
 • Vi har tillgång till e-böcker från 2020-2023 från de här ämneskollektionerna: Business and management- Computer Science- Education- Energy, Social Science.
 • Välj "Statens offentliga utredningar" under menyn "Välj innehållstyp". Avgränsa ytterligare under "Område" och/eller "Datum".
 • Vetenskapligt granskade svenska böcker.
 • En gemensam sökning i bibliotekets samlade resurser (artiklar och böcker), och en utmärkt söktjänst för den som vill få en överblick över ett ämnesområde.
 • Svensk Filmdatabas är Svenska Filminstitutets filmdatabas. Här kan du söka information om samtliga svenska långfilmer som har haft biopremiär sedan den första svenska filmen kom 1897. Du hittar även information om utländska långfilmer som har visats på svenska biografer samt många svenska kort-, dokumentär- och tv-filmer.
 • Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia. Bibliografin omfattar publiceringsåren 1771-2010.
 • Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi innehåller referenser till: -monografier och samlingsverk -artiklar i samlingsverk och, i begränsad utsträckning, kapitel i monografier -artiklar i tidskrifter och årsböcker -recensioner av litteraturvetenskapliga verk.
 • Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material. Bland annat finns en nästan fullständig förteckning över svenska skivor från slutet av 1800-talet och framåt.
 • Här kan du söka svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.
 • Svenska Akademiens ord­bok, SAOB, är en historisk ord­bok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar.
 • Svenska Akademiens ordlista (SAOL) , Svensk ordbok (SO), Svenska Akademiens ordbok (SAOB)
 • Göteborgs universitetsbibliotek har digitaliserat arkivmaterial om Ostindiska Kompaniet.
 • I tjänsten Svenska tidningar finns Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet fullständigt digitaliserade. Totalt innehåller tjänsten närmare 2000 olika tidnings- och tidskriftstitlar som i olika grad digitaliserats av Kungliga biblioteket. Du kan göra sökningar hemifrån, men måste av upphovsrättsskäl läsa det mesta på högskolans bibliotek i Falun. Och där på en dator i grupprummet Elverum. Rummet bokas på boka.du.se för studenter/personal. Externa användare kan boka via mejl till bibinfo@du.se eller ringa. 023-77 81 80 (vardagar 8-16).
 • Vissa delar av lexikonet finns digitalt hos Projekt Runerberg.
 • Läs om 2000 svenska kvinnor från medeltid till nutid.
 • Svenskt Pressregister är en förteckning över artiklar i ett 15-tal svenska storstadstidningar.
 • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.

T

 • 100+ e-böcker från förlag som ingår i Taylor & Francis förlagsgrupp.
 • Ca 2 200 tidskrifter från förlaget Taylor & Francis, i ämnespaketen för samhällsvetenskap och humaniora (Social Science & Humanities, SSH), samt naturvetenskap och teknik (Science & Technology, S&T).
 • Franskspråkiga avhandlingar.
 • Arkiv med onlineböcker om religion, mytologi, folklore och esoterism.
 • Innehåller e-böcker på italienska. Logga in högst upp med Institutional login (Högskolan Dalarna).
 • Litteratur inom transportforskning. Sök i databaserna TRIS (The Transportation Research Board Transportation Research Information Services) och ITRD (OECD’s Joint Transport Research Centre’s International Transport Research Documentation).

U

 • Vetenskapligt granskade böcker.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.
 • Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.
 • Radio- och TV-program från UR (Utbildningsradion).

V

 • Introduktioner i många olika ämnen, där författarna är experter inom området.
 • Samling av webbsidor relaterade till religion
 • Här hittar du de e-böcker som biblioteket tidigare hade på plattformen Dawsonera. För att logga in välj Shibboleth, och leta sedan efter Dalarna University, så får du upp högskolans loginfönster.

W

 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • Elektroniska tidskrifter från Wiley-Blackwell
 • En söktjänst som ger information om titlar som innehas av mer än 10 000 bibliotek
 • Statsvetenskap och internationella relationer - tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och working papers.

Ä

 • Svensk bibliografi 1600-1829 och Svenskt offentligt tryck t.o.m. 1833. Är en deldatabas i Libris.