Kurs FÖ1044

Organisation och marknadsföring A

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och deras koppling till det företagsekonomiska fältet (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder för ämnesområdet organisation (2) samt placera in dem i sitt historiska sammanhang (3)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom ämnesområdet marknadsföring med särskild vikt på konsumentmarknadsföring (4)Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor (5)
  • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur (6)
  • diskutera organisationers verksamhet utifrån organisationsområdets teoretiska grund (7)
  • diskutera för- och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier (8)Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till vetenskapen i allmänhet och företagsekonomin i synnerhet (9)
Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H327M
Huvudområde: