Utbildning med bredd och djup

Utbildningen har en innehållsmässig bredd som speglar ljud- och musikbranschens många delområden och samtidigt ett djup som ger nödvändiga förutsättningar att hantera de utmaningar som erbjuds i framtida karriärer. Många före detta studenter finns idag på viktiga positioner i ljud- och musikbranschen.

Kreativa möjligheter

Kreativt produktionsarbete är ett viktigt inslag i nästan alla kurser i programmet. Inspelning i studio, liveljud, ljudläggning till rörliga bilder och radioproduktion är några av programmets kurser under första året. Kunskaper om projekthantering, entreprenörskap och designprocesser utvecklas kontinuerligt i produktions- och forskningsprojekt.


Utbildningens innehåll

Den snabba utvecklingen inom ljudteknologin under senare decennier har medfört stora förändringar för produktion och distribution av ljud och musik. Produktioner som tidigare krävde stora personalresurser och en omfattande utrustning kan idag genomföras med en integrerad utrustning av mindre team, eller till och med av en enda person.

Producentens överblick och ansvar för både ekonomi och konstnärligt resultat ska kombineras med ljudteknikerns insikter i produktionsteknologi och -process. Till dessa personers insatser kommer musikerns, vars tillgång till de nya produktionsmedlen ger henne/honom möjligheter till kontroll över produktionen på ett helt annat sätt än tidigare. I många fall smälter alla dessa roller ihop hos en och samma person. Ljud- och musikproduktionsprogrammet möter denna förändring genom att ge en bred utbildning, där både teori och praktik samt teknisk, konstnärlig och vetenskaplig skolning sammanflätas. Inspelning i och utanför studio, radioproduktion, PA-ljud, ljud- och musikskapande till rörliga bilder är några av de produktionsområden som utbildningen omfattar.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Under programmets tredje år kommer du att skriva ett vetenskapligt examensarbete, självständigt genomföra ett större produktionsprojekt samt vara ute på en tioveckors arbetsplatsförlagd utbildningsperiod.

Studiemiljö

Mediehuset i Falun är en unik byggnad rustad med ljudstudior, TV-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden relaterade till ljud- och bildproduktion.

Studera utomlands

Under utbildningen kan du studera vid ett utländskt lärosäte - vi har flera utbytesavtal.

Vad blir du efter utbildningen?

Studenter som har läst detta program arbetar bland annat som musikproducenter, filmljudläggare, ljuddesigners för interaktiva medier och webb, liveljudtekniker på konsertscener och teatrar, produktionstekniker på radion och liknande.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Ljud- och musikbranschen är brokig, snabbt föränderlig och i ständig utveckling. Fasta anställningar är dock relativt få i förhållande till antalet arbetstillfällen, vilket innebär att yrkesverksamhet i regel kräver eget företagande. Utbildningen förbereder för detta bland annat genom kurser i entreprenörskap.

Examen

Med ett fullgjort examensarbete och avslutad utbildning kan du ansöka om en Filosofie kandidatexamen i ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuds magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Senast uppdaterad: