Forskning som gör skillnad

Har du läst några år på högskolan och hittat ett ämne du brinner för? Då kan forskarutbildning vara något för dig. Forskningen är nerven i vår verksamhet och en förutsättning för att våra utbildningar ska hålla en hög kvalitet. I dag skapas ny kunskap i allt snabbare takt och därför behövs både fördjupningar inom smala områden och breda gränsöverskridande forskningsprojekt. Här arbetar forskare från flera olika ämnen inom högskolan men också forskare från andra lärosäten, både i Sverige och utomlands. Vår forskning sker i hög grad i samarbete med näringsliv och offentliga institutioner vilket borgar för att den är skarp och aktuell.

Studietid och examen

Doktorsexamen avläggs formellt vid det lärosäte eller den forskarskola där den forskarstuderande är inskriven. Forskarutbildning består av fördjupande studier som ger insikt i vetenskapliga traditioner och samtidigt utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare.

Den fastställda nettostudietiden (den tid som ägnas åt forskarstudierna) är fyra år för doktorsexamen och två år för licentiatexamen.Forskarutbildningen består dels av forskarutbildningskurser och dels av ett avhandlingsarbete. Utbildning på forskarnivå avslutas med antingen en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Den som har genomgått en utbildning på forskarnivå med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige.

Forskarutbildningen

Högskolan Dalarna har tre forskarutbildningar:

Högskolan Dalarna har ca 90-100 doktorander i miljön. En del doktorander är antagna vid Högskolan Dalarna och andra är antagna till forskarutbildningen vid andra svenska lärosäten. Den forskning som bedrivs koncentreras till sex forskningsprofiler:

Beroende på vilken forskningsprofil man tillhör som doktorand ser miljön lite olika ut. Inom alla profiler finns en aktiv seminarieverksamhet där doktorander kan diskutera sin forskning och få stöd i sin utveckling. Många doktorander har också informella träffar där man går ut och äter tillsammans eller hittar på roliga aktiviteter. På Högskolan Dalarna har vi även gemensamma doktorandträffar cirka två-fyra gånger per termin. Syftet med dessa träffar är att stärka samverkan och erfarenhetsutbyte mellan doktoranderna, stötta dem under forskarutbildningen, samt förbereda dem för fortsatt forskning efter disputation.

Vem kan söka?

För att kunna söka till forskarutbildning krävs:

  • slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå
  • eller avlagd examen på den avancerade nivån (magister eller masterexamen)
  • eller motsvarande utländsk utbildning
  • eller motsvarande kvalifikationer

Det måste också finnas en doktorandanställning inom det område du vill genomgå din forskarutbildning.

Regler och blanketter för forskarutbildning

Mer information

För mer information, kontakta respektive forskningsledare för de olika forskningsprofilerna.

Energi, skog och byggd miljö
Ewa Wäckelgårdewc@du.se, 070-167 91 01

Hälsa och välfärd
Anna Ehrenbergaeh@du.se, 023-77 84 72

Komplexa system – mikrodataanalys
Martin Johansonmjoh@du.se

Interkulturella studier
Liselotte Frisk, lfi@du.se, 023-77 81 01

Stålformning och ytteknik
Mikael Olssonmol@du.se, 073-334 11 66

Utbildning och lärande
Sara Irisdotter Aldenmyr, sia@du.se, 023-77 88 51

Senast uppdaterad: