Här har du möjlighet att göra skillnad

Socialt arbete handlar om att möta och arbeta med människor i olika skeenden av livet, som lever i skilda livssituationer, under olika samhällsvillkor och med olika individuella och kulturella bakgrunder.

Socionomprogrammet är en bred yrkes- och forskningsförberedande utbildning som förbereder dig på en framtida anställning inom välfärdsområden såsom socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, hälso- och sjukvård, frivård och frivilliga organisationer.


Utbildningens innehåll

Efter genomförda programstudier kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Personlig och professionell utveckling går som ett tema genom hela utbildningen.

Det sker under utbildningen en fördjupning kring förmågan att se sin egen personliga roll i förhållande till professionellt socialarbete. Här ingår det att visa självkännedom och empatisk förmåga samt att visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt.

Programmet bygger på en blandning av campus- och verksamhetsförlagda studier (VFU) under sju terminer. Utbildningen bärs även upp av kurser inom kunskapsområdena socialt arbete, sociologi, psykologi och rättsvetenskap.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Arbetet inom välfärdsområdet bygger till stor del på samverkan mellan olika organisationer. Utbildningen har därför samverkan som ett genomgående tema och har utvecklats och drivs i nära samverkan mellan Högskolan Dalarna och representanter för regionens yrkesliv.

I utbildningen ingår flera olika former av verksamhetsförlagda studier där du inhämtar kunskaper om och färdigheter i det sociala arbetets olika verksamheter och den kommande yrkesrollen. Under utbildningstiden kommer du att vara knuten till arbetsplatser i regionen.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet syftar till att utbilda socialarbetare för hela välfärdsområdet. Under utbildningstiden förbereds du för socialt arbete på olika nivåer och i olika verksamheter. Några yrken du kan arbeta inom efter utbildningen är till exempel socialsekreterare inom socialtjänsten, handläggare inom äldre- och handikappomsorg, kurator inom skola eller hälso- och sjukvård, samt kriminalvård. Även inom privat och frivillig sektor finns arbeten för socionomer.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Utbildningen ger en generell kompetens att arbeta med socialt arbete och är efterfrågad av kommuner, landsting och kriminalvården.

Examen

Socionomprogrammet ger möjlighet att ansöka om socionomexamen.

Senast uppdaterad: