Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Ladok är ett nationellt system för dokumentation av studerandes närvaro och resultat i högskoleutbildning. Systemet ägs av 38 lärosäten tillsammans genom ett konsortium. Det betyder att alla lärosäten har ett gemensamt ansvar att utveckla och underhålla Ladok.

Studentportalen och lärartjänster utgör del av Ladok. Ladok förser såväl interna som externa intressenter med uppgifter, till exempel underlag till årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Varje lärosäte ska enligt Förordning (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor föra ett lokalt register över studenterna och deras studieresultat. Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (1998:204).

Ladoks webbplats

Skyddande personuppgifter

Högskolan omfattas som statlig myndighet av offentlighetsprincipen, vilket innebär bland annat att uppgifter om studenter vid förfrågan från utomstående kan komma att lämnas ut.

Studenter kan under vissa förutsättningar omfattas av ett sekretesskydd för sina personuppgifter i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag.

Sekretesskyddet kan avse samtliga eller vissa personuppgifter. Med personuppgifter avses:

  • namn
  • personnummer
  • adress 
  • telefonnummer

Om du finner att du skulle kunna omfattas av sekretesskyddet måste du själv kontakta vår Ladokfunktion. Du måste vara beredd på att visa på sådana omständigheter som kan utgöra skäl för att dina personuppgifter ska skyddas från insyn till exempel ett beslut om sekretessmarkering från Skatteverket.

Fel adress i Ladok - adressändring

Logga in på Mina sidor och klicka dig vidare på "Mina Kontaktuppgifter", där följande information finns.

Ändra folkbokföringsadress

Högskolan hämtar folkbokföringsadresser för alla nya studenter från Skatteverket i början på varje termin. När du flyttar anmäler du ändring av folkbokföringsadress hos Skatteverket. På adressandring.se kan du ändra så att din post eftersänds. Som campusstudent ska du i de flesta fall vara folkbokförd på den ort där du studerar. Vi hämtar sen adressändringar för samtliga studenter varje vecka.

Om din folkbokföringsadress ändå är tom eller felaktig så lägg in den som "Tillfällig adress, Giltig från och med idag".

Ändra tillfällig adress

Om du har en annan adress, än folkbokföringsadressen, dit vi vill få post från Högskolan anger du den som "Tillfällig adress, giltig från och med idag".

Studenter utan svenskt personnummer anger alltid tillfällig adress.

Nytt efternamn - ändring i Ladok och Learn

Personuppgifter i Ladok uppdateras en gång per vecka. Har inte uppdateringen av namnbytet genomförts i Ladok trots att ändringen gjorts hos Skatteverket, så kontakta Ladokfunktionen.

I Learn och Connect görs ingen automatisk uppdatering. I dessa fall måste du kontakta support@du.se, och i mejlet ska ditt personnummer och ärende framgå.

Ditt E-postkonto korrigeras inte på grund av ett namnbyte. 

Fått nytt personnummer - ändra i Ladok

Skicka in ett intyg från Skattemyndigheten tillsammans med det nya personnumret, så ändrar vi detta i Ladok och även på www.antagning.se.

Rätt att begära information

Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Högskolan Dalarna. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Upptäcker du några fel i de registrerade uppgifterna kan du begära att uppgifterna rättas.

Klasslistor

Under "Kursdeltagare" på Mina sidor kan du se vilka dina studiekamrater är eller var på en kurs.

Senast uppdaterad: