Pedagogiska meriter

Pedagogiska meriter ska redovisas av den som söker

De pedagogiska meriterna redovisas i en pedagogisk portfölj enligt den mall som gäller vid Högskolan Dalarna. Mallen återfinns i ett separat dokument.