Betyg

Som betyg används vanligtvis uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om inte Högskolan Dalarna beslutat om ett annat betygssystem.

Av respektive kursplan framgår det betygssystem som gäller för kursen. Om en kurs består av flera delkurser/examinationsmoment ska betyg för respektive moment framgå av kursplanen. För samtliga kurser ska det finnas betygskriterier. Betygskriterierna ska meddelas innan kursstart och ange vad du som student ska ha tillägnat sig för att erhålla respektive betygsgrad.

Om du skulle bli underkänd på en kurs har du rätt att göra om examinationen vid ett senare tillfälle. Ibland får man försöka hur många gånger som helst, men Högskolan kan sätta en gräns vid fem gånger.

Studieresultat och intyg

För att se personlig information om dina studieresultat och skapa intyg måste du logga in på Mina sidor.

Kursbevis

Här kan du som student ansöka om kursbevis för en kurs som du har läst och avslutat vid Högskolan Dalarna.

Studieintyg

Du kan skapa olika verifierbara/säkra studieintyg:

  • med dina poäng/resultat på utbildningar du har läst vid Högskolan Dalarna
  • över dina registreringar på utbildningar du har läst på Högskolan Dalarna
  • nationellt resultatintyg som samlar in dina resultat från de svenska högskolor och universitet du studerat vid.

Studieresultat

Under "Studieresultat" ser du alla de poäng som finns registrerade på dig för dina studier vid Högskolan Dalarna.

Kursutvärderingar

Som student har du möjlighet att framföra dina synpunkter på och erfarenheter av en kurs genom en kursvärdering. Kursvärderingarna är viktiga för kvalitets- och utvecklingsarbetet vid Högskolan. Du ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren eller examinatorn. Högskolan sammanställer kursvärderingarna och resultaten ska sedan givetvis hållas tillgängliga för dig som student. 

Högskolan använder det webbaserade kursutvärderingssystemet Sunet Survey för genomförande av samtliga kursutvärderingar.

För dig som student innebär systemet att hela tillvägagångssättet vid kursutvärderingar är elektroniskt och ditt deltagande är anonymt i förhållande till läraren eller examinatorn. Efter avslutad kurs får du ett e-postmeddelande med en länk till ett frågeformulär med att antal frågor om kursen. Det är mycket viktigt att du svarar på frågorna, eftersom det är dina svar som ligger till grund för hur kursen utvecklas. Några veckor efter att du har besvarat frågeställningarna sammanställer vi kursutvärderingen som du som student också får ta del av i ett nytt utskick.

 

Kontakt

support@du.se

023-77 88 88

Support

Senast uppdaterad: