Centrum för solenergiforskning

Centrum för solenergiforskning, SERC, var starten för energiforskning vid Högskolan Dalarna 1984 och har sedan dess utvecklats från att vara specialiserad på solfångarteknik till att till att omfatta hela energisystem. Forskningen inkluderar idag bl. a. system för solvärme och solel, kombinationer med lagringstekniker, biobränslen och vindkraft (för att täcka säsongs- eller årsbehov av el och värme), samt sociotekniska system där även sociala aktörer inkluderas. Forskningen är tvär- och mångvetenskaplig och sker i samarbete med ett flertal företag och organisationer.

Forskning bedrivs inom tre EU-projekt med användning av solenergi i renovering av flerbostadshus och kontor, solvärme i fjärrvärmesystem samt system med solvärme och värmepumpar för småhus.

SERC samarbetar nationellt inom Vinnova-satsningen Testbädd solenergi, med SP som värd.

Implementeringsproblematik kring etablering av solvärme i småhus har studerats sedan tidigt 90-tal av socialantropolog Annette Henning.

Laborativa resurser består av PV-anläggning, testrigg för solvärmesystem och förbränningslab.

Högskolan erbjuder två internationella masterprogram, 60 hp och 120 hp, i solenergiteknik som kopplar till profilens forskning.

Kontaktpersoner

Nyheter

Kalendarium