Undervisa i modersmål
1 min läsning

Stärk din förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever modersmålsundervisning av hög och likvärdig kvalitet för att förbättra deras förutsättningar för goda kunskapsresultat. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Studieform

Innehållet behandlas genom föreläsningar, seminarier, uppgifter och handledning. Kursen genomförs i form av två campusträffar, fyra synkrona träffar på Adobe Connect samt två handledningstillfällen. Föreläsningar kommer att finnas inspelade och att tillgå via läroplattformen Learn vilket skapar möjlighet att se dem flera gånger och i den takt som passar deltagarna. Kursen ges på kvartsfart (25%) med start ht-18.

Utbildningen riktar sig till dig som är modersmålslärare

Utbildningen riktar sig också till dig som är modersmålslärare och undervisar i något av de nationella minoritetsspråken.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kunskap om:

  • hur modersmålsundervisningen ger förutsättningar för flerspråkiga elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplanerna
  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
  • flerspråkighet och hur det används som en resurs
  • olika didaktiska modeller och framgångsrika arbetssätt som främjar lärande
  • språk- och kunskapsutveckling hos eleverna
  • texttyper och textanalys med inslag av vad som skiljer sig åt mellan modersmål och svenska
  • digitala verktyg

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att modersmålslärarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. 

Förkunskapskrav

För att få delta i utbildningen krävs det att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Det krävs att man har fullföljt svenska eller svenska som andraspråk B eller nivå 3. Läs mer om förkunskapskravet här...

Utbildningens omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng. När du anmäler dig kan du välja att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. De deltagare som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.

Mer information finns på Skolverkets hemsida....

Anmälan till undervisa i modersmål

Senast granskad: