Behörighetskriterier och urvalsprinciper vid utbytesstudier

Behörighetskriterier och urvalsprinciper vid utbytesstudier fastställs av Chef för studentservice. Högskolan nominerar de sökande till utbytesplatser, och det mottagande lärosätet beslutar sedan om antagning.

Grundkrav för att få ansöka

 • Du ska vara registrerad på kurs vid Högskolan Dalarna.
 • Kurser lästa vid partneruniversitetet ska kunna tillgodogöras i din utbildning vid Högskolan Dalarna.

Grundkrav för att få använda en utbytesplats

 • Du som söker ska vara registrerad på minst halvtidsstudier vid Högskolan Dalarna terminen som föregår utbytet. Du ska ha minst 60 godkända högskolepoäng, varav minst 30 hp från Högskolan Dalarna (övriga 30 hp kan härröra från andra universitet/högskolor) vid utbytets start.
 • Du ska vid ansökningstillfället kunna uppvisa att du följt normal studietakt. Med normal studietakt menas att bedriva hel- eller deltidsstudier i överensstämmelse med den takt du antagits till och enligt CSN:s krav.
 • Utbytesstudierna ska bedrivas som heltidsstudier.
 • Du kan tillgodogöra dig de kurser som läses under utbytet inom din utbildning vid Högskolan Dalarna.
 • Du ska ha goda språkkunskaper i relevanta språk.
 • Du som sökande ska bedömas som lämplig för utlandsstudier samt anses vara en god ambassadör för Högskolan Dalarna.
 • För utbytesstudier vid japanska lärosäten: Du ska som en del av ansökan om nominering ha genomfört en intervju med ämnesansvarig för japanska. Du behöver också ha läst kursen “Nutida Japan: Kultur och samhälle 7,5 hp” med godkänt resultat, eller vid intervjun bedömts ha motsvarande kunskaper.

Du som uppfyller behörighetskraven ska tilldelas en utbytesplats så länge ingen konkurrens råder.

Urval

Vid konkurrens om utbytesplatser görs en samlad bedömning och rangordningslista utifrån följande kriterier i fallande ordning:

 1. Studieresultat vid Högskolan Dalarna, poäng och betyg i förhållande till studieplaneringen.
 2. Student som inte tidigare deltagit i utbyte prioriteras.
 3. Student som har för avsikt att ta ut en examen vid Högskolan Dalarna.
 4. Meriterande intyg på uppdrag med ansvarstagande roll, särskilt inom Högskolan Dalarna/Dalarnas Studentkår.
 5. Studieresultat för kurser lästa på högskolenivå vid andra lärosäten.

Du ska för att vara behörig även acceptera nedanstående:

 • att bidra till att skapa intresse för utbytesstudier (deltagande i Öppet Hus, workshops, informera nya studenter om utbytesmöjligheter).
 • att vid utbytets slut utvärdera utbytet, för framtida studenters skull.
 • att vid utbytets slut medverka vid olika informationstillfällen om utlandsstudier och dela med sig av sina erfarenheter.
 • för utbytesstudier inom Erasmus+ kan språktest komma ifråga, dessutom ska studenten fylla i en obligatorisk utvärdering.

Särskilda regler

 • För dig som är distansstudent är kravet att du är fast bosatt i Sverige eller medborgare i något av länderna som deltar i Erasmus.
 • Du som är studieavgiftsskyldig student kan enbart nomineras för utbyte som inte medför förlängd studietid mot din planerade examen vid högskolan.
 • SI-stipendiater måste begära särskilt tillstånd från SI vid utbytesstudier.
 • Nätverket Nordplus är enbart öppet för programstudenter.

Beredning och beslut

Handläggare på Avdelningen för studentservice bereder ansökningarna efter hörande av program- eller ämnesansvarig. Handläggare föreslår beslut om nominering i samråd med Dalarnas Studentkår. Skäl till nominering ska tydligt framgå i förslag till beslut. Beslut fattas av chef för Avdelningen för studentservice. Beslut om nominering kan inte överklagas.

Högskolan Dalarna nominerar studenter till utbytesplatser utifrån högskolans gällande utbytesavtal. Beslut om antagning görs därefter av partneruniversitetet.

Kontakt

Kontakt studentservice på support@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: