Behörighetskriterier och urvalsprinciper vid utbytesstudier

Behörighetskriterier och urvalsprinciper vid utbytesstudier fastställs av Chef för studentservice. Högskolan nominerar de sökande till utbytesplatser, och det mottagande lärosätet beslutar sedan om antagning.

Grundkrav för att få ansöka

 • Du ska vara registrerad på kurs vid Högskolan Dalarna och ha för avsikt att ta ut en examen vid Högskolan.
 • Vid ämnes/akademispecifika avtal kan program/kursansvarig förorda utbyte utan att grundkrav för att få ansöka om en utbytesplats är uppfyllda.
 • Du som läser fristående kurser kan ansöka om utbytesstudier så länge behörighetskraven är uppfyllda.
 • Du som inte är programstudent ska, gärna i samråd med studievägledningen, beskriva hur utbytesstudierna passar in i din förväntade examen vid Högskolan (support@du.se).

Grundkrav för att få använda en utbytesplats

 • Du ska vara registrerad på minst halvtidsstudier vid Högskolan terminen som föregår utbytet. Du ska ha minst 60 godkända högskolepoäng, varav minst 30 hp från Högskolan Dalarna (övriga 30 högskolepoäng kan komma från andra universitet/högskolor) vid utbytets start.
 • Vid ansökningstillfället ska du kunna uppvisa att du följt normal studietakt. Med normal studietakt menas att bedriva hel- eller deltidsstudier i överensstämmelse med den takt du antagits till och enligt CSN:s krav.
 • Utbytesstudierna ska bedrivas som heltidsstudier.
 • Du ska kunna tillgodogöra dig de kurser som läses under utbytet i examen vid Högskolan Dalarna.
 • Du ska ha goda språkkunskaper i relevanta språk.
 • Du ska bedömas som lämplig för utbytesstudier och anses vara en god ambassadör för Högskolan.

Du som uppfyller behörighetskraven ska tilldelas en utbytesplats så länge ingen konkurrens råder.

Urval

Vid konkurrens om utbytesplatser görs en samlad bedömning och rangordningslista utifrån följande kriterier i fallande ordning:

 1. Studieresultat vid Högskolan
 2. Studieresultat för kurser lästa på högskolenivå
 3. Meriterande intyg på uppdrag med ansvarstagande roll, särskilt inom Högskolan och Studentkåren
 4. Student som inte tidigare deltagit i utbyte prioriteras.

Du ska för att vara behörig även acceptera nedanstående:

 • Att bidra till att skapa intresse för utbytesstudier
 • Att vid utbytets slut utvärdera utbytet för framtida studenters skull
 • Att vid utbytets slut medverka vid olika informationstillfällen om utlandstudier för att dela med dig av dina erfarenheter

Särskilda regler

 • För dig som är distansstudent är kravet att du är fast bosatt i Sverige eller medborgare i något av länderna som deltar i Erasmus
 • Du som är studieavgiftsskyldig student kan enbart nomineras för utbyte som inte medför förlängd studietid mot din planerade examen vid högskolan.
 • Nätverket Nordplus är enbart öppet för programstudenter.

Beredning och beslut

Studentservice bereder din ansökan efter hörande av programansvarig eller ämnesföreträdare och i samråd med Dalarnas Studentkår. Skäl till nomineringsförslaget ska tydligt framgå. Beslut fattas därefter av Chef avdelningen för studentservice.

För att bli antagen av värdlärosätet måste du även uppfylla deras antagningskrav. Högskolan gör enbart uttagning av sökande till avtalade utbytesplatser, och nominerar dig som utbytesstudent. Beslut om antagning görs av partneruniversitetet och kan inte överklagas.

Kontakt

Kontakt studentservice på support@du.se.

Senast granskad: