Fusk - och disciplinärenden

Det är inte tillåtet att vilseleda vid prov eller när annan studieprestation ska bedömas, det vill säga det är inte tillåtet att fuska.

Vilseledande - det vill säga fusk

För att en händelse ska anses som fusk ska studenten avsiktligt ha försökt att vilseleda, det vill säga studenten ska ha försökt att föra läraren bakom ljuset och gjort detta medvetet och ha känt till att det inte varit tillåtet.

Exempel på fusk:

 • Fusk kan handla om att du använder otillåtna hjälpmedel till exempel anteckningar och lappar vid tentamen.
 • Fusk kan också handla om otillåtet samarbete mellan studenter eller om plagiat (kopiering eller avskrivning) i samband med till exempel uppsatsskrivning eller hemtentamen.
 • Även att kopiera andras texter utan att citera och ange källa kan bedömas som fusk.
 • Att hjälpa någon annan att fuska ses också som fusk. Du får inte låta någon annan kopiera dina svar vid till exempel hemtentamen eller uppsatsskrivande.

Det krävs inte att fusket har fullbordats för att disciplinär åtgärd ska vidtas – det räcker att du som student har försökt att fuska.

Störande av prov, undervisning eller annan verksamhet

Om ordningsregler överträds kan verksamheten hindras eller störas. Detta gäller likväl vid laborationer som vid salstentamen. Även praktiska moment som verksamhetsförlagd utbildning vid skolor eller sjukhus omfattas av reglerna eftersom det utgör verksamhet inom utbildningen vid högskolan.

Även verksamheten i biblioteket omfattas av reglerna och det är viktigt av olika anledning att dessa ordningsregler följs.

Att använda Högskolan Dalarnas datornät på ett sätt som inte är tillåtet utgör också störande verksamhet.

Trakasserier

Disciplinära åtgärder får också vidtas mot studenter som utsätter en annan student eller arbetstagare för:

 • Etniska trakasserier
 • Trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning
 • Trakasserier på grund av sexuell läggning
 • Trakasserier på grund av funktionshinder eller
 • Sexuella trakasserier

Anmälan

När görs anmälan?

När misstanke uppstår om att en student har gjort sig skyldig till en disciplinförseelse anmäls detta till rektor. Misstanken ska ha någon objektiv grund, men tröskeln är låg. Redan misstanke med mycket svagt stöd i fakta kan vara tillräckligt för att en anmälan ska göras.

Vem gör anmälan?

Alla högskoleanställda har en skyldighet att anmäla grundad misstanke om försök till vilseledande. Det är alltså inte frivilligt att göra en anmälan, utan alla har en skyldighet och underlåtenhet att anmäla kan utgöra grund för tjänstefel.

Vad händer sedan - efter anmälan?

När anmälan om misstanke om fusk kommit in till rektor ska rektor se till att ärendet utreds och att studenten inför beslut ska få möjlighet att säga sin mening i ärendet. Ett yttrande begärs in från studenten av disciplinnämndens sekreterare som i de flesta fall även har ett samtal med studenten efter det att yttrandet inkommit.

Under utredningen kan ytterligare information, utöver själva anmälan, behöver inhämtas från bland annat lärare, tentamensvakter och andra studenter.

När utredningen anses klar, avgör rektor i samråd med den lagfarne ledamoten i disciplinnämnden, om ärendet ska föras vidare till disciplinnämnden eller inte. Rektor kan själv fatta beslut om varning eller om att avskriva ärendet.

Anser rektor och den lagfarne att ärendet bör beslutas av Disciplinnämnden, sammankallas till ett möte dit studenten inbjuds att inför nämnden närvara och för nämnden framföra sin syn på saken.

Till mötet kan även till exempel lärare och tentamensvakter kallas för att nämnden ska få möjlighet att ställa frågor om ärendet.

Efter att, i förekommande fall, hört lärare och student, fattar nämnden i enskildhet beslut i ärendet vilket meddelas studenten via e-post efter mötets slut.

Varning eller avstängning

De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning. Varning kan meddelas av rektor eller av disciplinnämnden medan avstängning endast kan meddelas av disciplinnämnden.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Högskolan Dalarna, det vill säga förbud att delta i undervisning, prov, seminarier, vistas i laboratorielokaler eller dyligt. Studentens användarkonto spärras. Ett beslut om avstängning skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader.

Studenten har inte rätt till studiemedel under avstängningsperioden. I de fall studenten blir avstängd meddelas detta till berörda kurser och program, Ladokenheten, IT-avdelningen samt CSN.

Överklagande

Om studenten varnas av rektor har studenten rätt att begära prövning av detta beslut hos disciplinnämnden. Studenten ska underrättas om denna rättighet.

Beslut om avstängning och varning av disciplinnämnden kan av studenten överklagas hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska:

 • Vara skriftligt och i skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.
 • Ställas till Förvaltningsrätten i Falun, men skickas eller lämnas till registrator vid Högskolan Dalarna.
 • Ha kommit in till högskolan inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet.

Överklagandet överlämnas sedan av Högskolan Dalarna till Förvaltningsrätten i Falun med eller utan eget yttrande.

Beslutet skickas till studenten med mottagningsbevis och överklagandetiden räknas då från den dag försändelsen hämtas ut.

Avstängning gäller som huvudregel från dagen för beslutet. Om särskilda skäl föreligger kan annan tidpunkt för avstängningen föreligga. I avvaktan på att Förvaltningsrätten prövar överklagandet kan den som överklagar begära att länsrätten tillsvidare förordnar att avstängningen ska upphöra att gälla till dess Förvaltningsrätten slutligen avgjort frågan. 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: