Riktlinjer: Socialtjänstforskningsfonden - Samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänstområdet

Här finns riktlinjer för socialtjänstforskningsfonden.

Bakgrund 

Socialtjänstforskningsfonden för samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård inrättades 2020 som en del av samverkan inom Socialtjänstens utvecklingscentrum i Dalarna (SUD).

Forskningsfonden innebär att socialtjänst, region och högskola tar ett gemensamt ansvar för att samskapa ny kunskap. Kunskapen ska bidra till att utveckla den vetenskapliga grunden för socialtjänstens verksamhet och för utbildningar inom hälsa och välfärd. Forskningsfonden syftar till att utveckla såväl det kollektiva som det lokala lärandet om professionen och socialtjänstens verksamhet.  

Syfte

Forskningsfonden ska stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik samt främja utvecklingen av forskning och utbildning av god kvalité.

Forskningsfonden ska bidra till kunskap inom socialtjänstområdet med relevans både för kunskapsutveckling och för verksamhetsutveckling.

Forskningsfonden ska genom samverkan i de projekt som beviljas bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan forskning och praktik.

Organisation 

Forskningsfonden är inrättad av SUD-rådet, det beslutande samverkansorgan bestående av representanter för huvudmännen i SUD. SUD-rådet utser varje år ett arbetsutskott, SUD-AU. SUD-AU är det organ som fattar beslut om projektmedel inom ramen för forskningsfonden. Inkomna ansökningar bereds av en beredningsgrupp bestående av verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare för SUD, representanter från Högskolan Dalarna och representanter med vetenskaplig kompetens från SUD kommunerna och Region Dalarna. Kommunernas respektive Region Dalarnas representanter utses av SUD-AU. Vid behov kan beredningsgruppen inkalla sakkunniga. Formella jävsregler gäller. 

Vilken forskning/utveckling kan forskningsfonden stödja? 

Forskningsfonden stödjer samskapande och praktiknära forskning av relevans för socialtjänstens och närliggande hälso- och sjukvårdsområde utveckling.  Forskningsfonden stödjer forskning som ingår i såväl socialtjänstens, närliggande hälso och sjukvårdens som Högskolan Dalarnas strategiska utvecklingssträvanden. Forskningsfondens fokus är gemensam kunskapsproduktion för verksamhetsutveckling. Forskningen ska kunna bidra till kunskapsutveckling inom hela SUD och på så vis komma alla samverkanspartners till del. Traditionell kompetensutveckling finansieras ej av forskningsfonden. Forskningsfonden stödjer enbart forskning där en eller flera av SUDs kommuner/Region Dalarna står bakom ansökan.  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) genomförde tillsammans med Forte 2018 en inventering av behov av forskning inom socialtjänsten. Detta mynnade ut i en lista med 159 forskningsfrågor. Nedan presenteras de tio viktigaste forskningsfrågorna: 

Fråga nr Topp 10 Område
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • Hur kan socialtjänsten arbeta med implementering, utmönstring och införande av evidensbaserad kunskap?
 • Vilka metoder kan användas för uppföljning av insatser?
 • Hur kan brukares och anhörigas delaktighet utvecklas inom socialtjänsten för att förbättra situationen för brukare/klienter och socialtjänstens arbetssätt?
 • Vilka är effekterna samt upplevelser gällande digitalisering inom socialtjänsten?
 • Vilka effekter har idéburen välfärd?
 • Vilka effekter har tidiga insatser (universella)?
 • Vilka är framgångsfaktorer och hinder för effektiv och fungerande samverkan?
 • För vilka problem/ behov saknar socialtjänsten insatser?
 • Vilka effekter har befintliga och nya behandlingsmetoder/insatser för att behandla klienters/brukares behov/problem?
 • Hur tillförlitliga är standardiserade bedömningsmetoder när det gäller att bedöma klienters/brukares och/eller närståendes behov? 

Vilken typ av bidrag beviljar forskningsfonden? 

Forskningsfonden beviljar projektmedel för ett- till tvååriga forsknings- och utvecklingsprojekt. 

 • Maxbelopp att söka: Arbetstid 425 h, Expenser 30 000 kr
 • Sista ansökningsdag: 30 september
 • Beslut: meddelas senast 1 december

Projektmedel ska användas under den tidsperiod de beviljas för, ett eller två år. Vid föräldraledighet eller sjukskrivning kan tidsperioden för när medlen ska användas förlängas utöver beviljad projekttid.

Vilka kan ansöka till forskningsfonden? 

Disputerade tillsvidareanställda forskare anställda vid Högskolan Dalarna (till en omfattning av lägst 50 %) kan i samverkan med socialtjänsthuvudmän och/eller Region Dalarna (samverkansområdet ska vara medlem i SUD) ansöka om medel från forskningsfonden. Ansökan ska vara signerad av socialchef eller motsvarande och av berörda forskare.

Vad betalar forskningsfonden? 

Forskningsfonden bekostar Högskolans medverkan i projekten i form av lönekostnader och projektrelaterade driftskostnader såsom resor och litteraturbidrag enligt högskolans praxis.  

Vad betalar socialtjänsthuvudmän och/eller Region Dalarna? 

Socialtjänsthuvudmännen svarar för de kostnader som uppstår inom samverkansområdet till följd av projektet. De kan gälla lönekostnader för utvecklingsledare/projektledare, doktorander/licentiander eller magistrander som deltar i projektet, samt investeringar och driftskostnader. Samverkansområdet upplåter sin verksamhet som forskningsfält för högskolans forskare.

Redovisning av projekt och spridning av resultat 

Det är av stor vikt att SUD och övriga intressenter kan följa varje projekt från start till slut. Redovisning från projekt till SUD-medlemmarna sker skriftligt och muntligt i befintliga och nya forum samt vid FoU-dagen vid Högskolan Dalarna. Dialog sker med medarbetare på SUD för att hitta lämpliga återkopplingsformer.  

När ett projekt beviljats medel  

Ett abstract/sammanfattning på max 150 ord samt en populärvetenskaplig beskrivning på max 300 ord publiceras på SUD:s hemsida. Texter hämtas från ansökan.   

Under projektets gång 

Om större avvikelser eller förändringar sker ska beskrivningen uppdateras. Texter tillhandahålls medarbetare på SUD.   

När projektet avslutats 

Projektredovisning ska göras skriftligt i populärvetenskaplig rapportform. Rapporten tillgängliggörs i SUDs medlemmar. Övrig spridning av forskningsresultat sker genom avrapportering vid de socialtjänstforskningsdagar (vid FoU-marknad Hälsa och välfärd) som anordnas av Högskolan Dalarna, genom föreläsningar och workshops riktade till SUDs medlemmar samt genom presentationer på det högre seminariet för utbildningsvetenskap vid Högskolan. För att stärka den vetenskapliga miljön vid Högskolan eftersträvas internationell publicering i peer-review granskade tidskrifter.  

Vid rapportskrivning och publicering ska finansiär anges.

Ansökan 

Ansökan görs elektroniskt i Learnsidans inlämningsmapp. Kontakta medarbetare på SUD om du ej finns inlagd som deltagare i SUDs Learnrum (www.du.se/learn).  

Kontakta medarbetar på SUD om du har frågor om din ansökan. Förutom ifyllt ansökningsformulär ska ansökan innehålla en forskningsplan på maximalt sex sidor samt en ekonomisk projektkalkyl (särskilt exelformulär finns i ansökningsformuläret).  

 

Beslutsrutin 

Beslut om tilldelning av medel fattas av SUD-AU och går ej att överklaga.

Senast granskad:

Kontakt

Verksamhetsledare (Tjänstledig)
Senast granskad: