SUDs nyhetsbrev - December 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLINGSCENTRUM                                                                                          

NYHETSBREV 1, DECEMBER 2020

 

Socialtjänstens  Utvecklingscentrum  Dalarna
 

SUDs nyhetsbrev ger information om hur Högskolan Dalarna, Region Dalarna och 15 kommuner samverkar för att främja kompetensutveckling, kompetensförsörjning, praktiknära forskning och evidensbaserad verksamhetsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

 

Nya medarbetare på plats i SUD 
Hösten 2020 började SUDs nya verksamhetsledare, Therese Nilsson, och nya projektsamordnare, Linus Johansson sina tjänster. Verksamhetsledaren och projektsamordnaren har i uppdrag att driva SUD samarbetet och tillsammans med SUDs medlemmar skapa aktiviteter som bidrar till både kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling. 

 

Praktiknära forskning, en gemensam satsning inom SUD
Under 2020 har SUDs första utlysning av medel för praktiknära forskning genomförts. Forskare anställda vid Högskolan Dalarna kan gemensamt med SUDs medlemskommuner och/eller Region Dalarna ansöka om medel. Nästa ansökningsomgång planeras att utlysas våren 2021. 

 

Beviljade projekt 2020
Två projekt beviljades av SUD-AU hösten 2020. Projektet SWEOLD Dalarna är en studie av äldre personers levnadsvillkor där Dalarna har möjlighet att göra jämförelser med en riksrepresentativ studie. Jag och min familj är en utvärdering av ett familjebaserat öppenvårdsprogram i familjer med missbruk. 

Mer information om praktiknära forskning inom SUD hittar du på SUDs hemsida

Mer information om forskningsprofilen Hälsa och välfärd och pågående forskning vid Högskolan Dalarna hittar du på Högskolan Dalarnas hemsida för forskning inom hälsa och välfärd.

 

SUD utvecklar hemsidan
Ett arbete med att utveckla kommunikationen inom SUD pågår, där ingår utveckling av SUDs hemsida.  Under våren 2021 kommer hemsidan kontinuerligt uppdateras, exempel på material som kommer att finnas är information om öppna föreläsningar och information riktad till yrkesverksamma VFU utbildare. 

 

Forsknings- och utvecklingsmarknader vid Högskolan Dalarna
Forsknings- och utvecklingsmarknaden hölls i juni 2020 digitalt på grund av pågående pandemi. Presentationer som gjordes av forskare vid högskolan Dalarna finns tillgängliga på SUDs hemsida Där kan du bland annat höra mer om SWEOLD och äldre personers levnadsvillkor i Dalarna. Nästa FoU marknad med fokus på sjuksköterskeprogrammet kommer att hållas digitalt den 13 januari 2021. Socionomprogrammets FoU marknad är planerad till den 2a juni 2021.  

 

Nästa kurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete går hösten 2021 
Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna integrerar campusförlagda- och verksamhetsförlagda studier. Var tredje termin ges grundkursen för verksamhetsförlagda utbildare riktad till socialarbetare i olika verksamheter. Nästa tillfälle är hösten 2021, anmälan öppnar 15 mars. Kursen går på 25 % fart och behandlar socionomprogrammets bakomliggande idéer och innehåll, den verksamhetsförlagda utbildarens roller och funktioner samt undervisnings- och handledningsmetoder.

 

SUD planerar för framtida kompetensutveckling  
Under 2020 har sammanlagt 74 medarbetare från 13 av SUDs 15 medlemskommuner gått utbildningar via SUD. Utbildningar har genomförts i motiverande samtal samt inom missbruks- och försörjningsstödsområdet. Kompetensutveckling inom SUD kan till exempel vara utbildningar, föreläsningar eller workshops. Planering av aktiviteter för 2021/2022 pågår just nu och mer information kommer på SUDs hemsida och i nästa nyhetsbrev i mars 2021. 

 

SUD-rådet hade möte den 6 november 2020 
SUD-rådet, SUDs beslutande organ, valde i november 2020 Lars Walter, Borlänge kommun och Jesper Karlsson, Orsa kommun till ordförande respektive vice ordförande för SUD rådet. Även ett arbetsutskott med uppgiften att driva arbetet inom SUD under kommande år valdes. Mer information går att hitta i minnesanteckningarna för rådets möte på SUDs hemsida.  

 

Kontaktpersoner SUD
Therese Nilsson, Verksamhetsledare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna - tnl@du.se

Linus Johansson, Projektsamordnare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna - ljn@du.se                                                                                                                        

 

 

Tack alla deltagare för gott samarbete inom SUD under 2020! 

Nästa nyhetsbrev från SUD kommer i mars 2021.

 

Senast granskad:
Senast granskad: