Beviljade forskningsmedel - Socialtjänstforskningsfonden 2021

Tre projekt har beviljats forskningsmedel från Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna för samskapande och praktiknära forskning inom socialtjänst och närliggande hälso och sjukvård.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Följande projekt har beviljats forskningsmedel för samskapande och praktiknära forskning inom socialtjänsten:

Fatumo Osman beviljas medel för det tvååriga projektet Tidigt föräldraskapsstöd i SFI-undervisningen som syftar till att studera implementeringen av föräldraskapsstödprogrammet International Child Development Program (ICDP). ICDP implementerats i SFI-verksamheten i Borlänge kommun och är ett relationsorienterat program som används hälsofrämjande och förebyggande för att förebygga psykisk ohälsa hos barnet.

Jessica Wide beviljas medel för det tvååriga projektet Att bygga upp en förebyggande socialtjänst som syftar till att i en lokal kontext (Borlänge kommun) hitta former för en långsiktigt hållbar förebyggande socialtjänst. Detta ska studeras genom att följa och återspegla den ”utvecklingsresa” som socialtjänsten i Borlänge kommun gör genom att bygga upp funktioner och arbetssätt för förebyggande socialt arbete.

Susanna Nordin beviljas medel för det tvååriga projektet Boendemiljöer för äldre – vad har betydelse för personen?  Projektet syftar till att sätta den äldre personen i centrum för sin livsmiljö och bygger vidare på ett internationellt projekt om teknikstöd för äldre (Technology to support decision-making about aging at home). I projektet studeras boendemiljö och aktiviteter som sker i hemmet och dess närområde för att främja välbefinnande och delaktighet hos äldre i ordinärt boende.

Forskare anställda på minst 50 % vid Högskolan Dalarna kan i samarbete med en eller fler SUD kommuner och/eller Region Dalarna söka hos SUD om forskningsmedel för praktiknära forskning. Nästa utlysning för socialtjänstforskningsfonden sker i mars 2022.

Senast granskad:
Senast granskad: