Fortbildningen för rektorer (FFR) ht-23 - vt-24

Fortbildningen vänder sig till rektorer i förskola och skola som önskar öka sin professionella kompetens när det gäller att utvecklapedagogisk ledning genom organisering och distribuerat ledarskap.

Nytt intressant och aktuellt fokus:

Att utveckla pedagogisk ledning genom organisering och distribuerat ledarskap

Rektor – en viktig faktor för god undervisning och barns och elevers lärande

För att genomföra god undervisning och lärande krävs pedagogisk ledning, kollegial lärarförmåga och lärarskicklighet (Håkansson & Sundberg, 2018) samt förmåga att undersöka, analysera och utveckla undervisningen tillsammans (Timperley, 2017).

Alltså 1: Ledning och pedagoger som samspelar professionellt gör skillnad!

Hur ska vi utifrån detta se på rektors bidrag till god undervisning och lärande i förskola och skola? Forskning visar att rektors pedagogiska ledarskap ger förutsättningar för god undervisning, lärande och bra elevresultat.  Men, ledarskapet bör fördelas på fler medarbetare och få formen av distribuerat ledarskap (Liljenberg, 2015 och Spillane, 2017). Via det distribuerade ledarskapet kan lärandekulturen förstärkas genom att rektor och medarbetare samverkar i ledarhandlingar för att förbättra verksamheten.

Alltså 2: Vi som leder vår förskola eller skola måste samverka för utveckling av lärandekultur!

Inom denna fortbildning ges rektor möjlighet att utforska sina och den egna förskolans och skolans förutsättningar för att stödja utveckling av lärarnas undervisning och barns och elevers lärande. Syftet är att med utgångspunkt i forskning om framgångsrik skolutveckling och framgångsrikt skolledarskap ge stöd till analys av befintligt systematiskt kvalitetsarbete inklusive den egna utvecklingsorganisationen, pedagogisk ledning och det distribuerade ledarskapet för utveckling av undervisning och lärande.

Fortbildning för rektorer (FFR) och Digitalt rektorsnätverk ht 2023- vt 2024

Du som önskar fördjupa dig inom fokusområdet ”att utveckla pedagogisk ledning genom organisering och distribuerat ledarskap” kan anmäla dig till FFR och då blir du automatiskt anmäld i det Digitala rektorsnätverket (DRN).

Fortbildning för rektorer i förskola och skola (FFR) 7,5 hp

Fortbildningen vänder sig till rektorer i förskola och skola som önskar öka sin professionella kompetens genom att ta del av relevant forskning, dela erfarenheter med rektorskolleger och planera utvecklingsarbete med temat:

att utveckla pedagogisk ledning genom organisering och distribuerat ledarskap.

Det betyder att utgångspunkten i fortbildningen är barns och elevers lärande och lärarnas undervisning samt hur rektor som chef och ledare kan organisera och leda verksamheten för utveckling i denna riktning. Särskilt fokus läggs på hur rektor kan utveckla organiseringen och relationen med medarbetare vid förskolan eller skolan, i form av t ex förstelärare, arbetslagsledare och elevhälsan.

Syftet är att du som rektor ska få fördjupad kunskap i pedagogisk ledning och organisering samt om distribuerat ledarskap för att arbeta med utveckling av undervisning och barns och elevers lärande.

Innehåll och teoretisk bas

Innehållet utgår från relevant forskning om rektors ledning och pedagogiskt ledarskap för utveckling av undervisning för barns och elevers lärande. Områden som behandlas är:

 • rektor som chef och pedagogisk ledare för den egna förskolan eller skolan
 • rektors ledning av utvecklingsarbete i förskola och skola med fokus på undervisning och lärande
 • organisering av distribuerat ledarskap för undervisning och lärande
 • ledning av systematiska utvecklingsprocesser för undervisning och lärande
 • aspekter av och former för distribuerat ledarskap
 • samverkan med medarbetare för att leda förbättringsprocesser
 • rektors ledning och organisering för god undervisning och barns/elevers lärande
 • metoder för analys av den egna förskolans eller skolans förbättringskapacitet.

Ramverket (Håkansson & Rönnström, 2022) kring förbättringskapacitet utgör den teoretiska basen för fortbildningen.  Under fortbildningen delas det in i följande tre teman:

 1. Förbättringsagenda och förbättringsagenter: utvecklingsområden, kommunikation, kompetens, drivkrafter och mandat, ledning och ledarskap.
 2. Förbättringsorganisation och förbättringshistoria/kultur: mötesplatser, styrkor och svagheter, tidigare förbättringsarbete och lärdomar, förväntningar på varandra.
 3. Förbättringsprocesser och förbättringsledarskap: ledning och ledarskap i olika faser, ansvarsfördelning, uppföljning, måluppfyllelse och fortsatt motivation.

Att som rektor driva utvecklingen av en förskolas eller skolas förbättringskapacitet ger möjligheter att utveckla undervisning och lärande. Det handlar bland annat om ett strategiskt arbete för att skapa beredskap, motivation och energi bland medarbetarna. Sedan gäller det att med det som bas stimulera till handlingar och aktiviteter som syftar till att förbättra undervisning och lärande samt att följa upp processer och resultat.  

Uppläggning


Deltagande i träffar digitalt och på kursgård enligt denna plan:

Schema FFR o DRN (Gäller datum tid och plats - Övrig information preliminär)

Internat: Högbo Bruk utanför Sandviken: 28-29 augusti, 4-5 december och 15-16 maj.

https://www.hogbobruk.se

Tider: ca kl 10 (dag 1) - kl 14.30 (dag 2).

Vid träffarna genomförs kortare föreläsningar med uppföljningssamtal och erfarenhetsutbyten. Vi har ett undersökande arbetssätt präglat av rektorernas erfarenheter, ett vetenskapligt förhållningssätt och nyttjande av anknytande relevant forskning.

Mellan träffarna genomförs planering av utvecklingsarbete med fokus på organisering för utveckling av undervisning och lärande. Under fortbildningen delas erfarenheter av planeringen av utvecklingsarbetet såväl i muntlig form som i ”loggboksform”. Fortbildningen avslutas med presentationer av arbetets process och resultat i relation till relevant forskning.

Den som önskar tillgodogöra sig 7,5 hp på avancerad nivå ska med stöd av de egna loggboksanteckningarna i text redogöra för lärdomar och reflektioner utifrån kursens innehåll och litteratur.

Förutom FFR-träffarna deltar man vid de fem digitala rektorsträffarna enligt planen.

Behörighet

Arbetat som rektor, biträdande rektor eller motsvarande minst halvtid under ett år. Dessutom statlig rektorsutbildning eller dokumenterad motsvarande. Även om du redan deltagit i FFR är du välkommen att delta.

Anmälan

Stängd.

Avgift

Skolverket finansierar fortbildningen. Huvudmannen finansierar internatkostnader, litteratur och resor.

Kursplan

Att utveckla pedagogisk ledning genom organisering och distribuerat ledarskap

Digitalt rektorsnätverk - kvalificerat erfarenhetsutbyte på vetenskaplig grund

Senast granskad:

Ansvarig

Ulf Nytell
Utbildningschef
PUD
Senast granskad: