Utvecklingsprocesser i skolan

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta med utvecklingsprocesser i skolan.

Innehåll

I kursen diskuteras och problematiseras hur skolans personal med hjälp av mindre projekt kan utveckla skolans verksamhet i linje med skolans styrdokument samt hur sådana kan genomföras i praktiken med stöd av pedagogiska teorier. Den egna lärarrollen behandlas i relation till värdegrundsfrågor såsom demokrati, jämställdhet och likabehandling i skolan.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta med utvecklingsprocesser i skolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om förutsättningar för elevers lärande utifrån relevanta pedagogiska teorier
  • planera och genomföra mindre utvecklingsprojekt i syfte att utveckla elevers lärande
  • visa kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom skolan
  • reflektera över den egna lärarrollen i relation till värdegrundsfrågor i skolan

Kursplan för PE1061, Utvecklingsprocesser i skolan

Senast granskad:
Senast granskad: