Nätbaserat lärande

Regional satsning på forskning och utveckling om nätbaserat lärande Presentation av pågående följeforskningsprojekt om användning av digitala resurser i undervisningen.

Marie Nordmark är lektor och projektledare för det pågående följeforskningsprojektet om användning av digitala resurser i undervisningen. Bakgrunden är coronapandemins utbrott i landet tidigt på våren 2020 och dess konsekvenser for undervisningen i landets skolor. Hastigt fick gymnasierna ställa om till nätundervisning. Förutom forskningsprojektet producerades ett antal filmer vid HDa med tips på hur nätundervisning kan gå till. Det regionala forskningsprojektet syftar till att undersöka hur erfarenheterna av den omställning som fick göras kan utnyttjas på bästa sätt då tillvaron återgår till normalläge. Forskningsprojektet leds av Marie Nordmark, lektor i svenska och en doktorandtjänst har utlysts, som finansieras av medel från Skolnära, där tre doktorander antagits.

13 personer anmälde intresse för att delta i projektet. De är indelade i tre cirklar, arbetslaget, lärarlaget, ämneslaget, som ska träffas vid fem - sju tillfällen, hittills digital! under två timmar vilket kommer att kortas till 1,5 timmar i fortsättningen. Var och en beskriver sin undervisning och förväntningar inför gemensam diskussion. Erfarenheterna av digital undervisning skiftar, gemensamt är att alla upplever det mycket positivt att diskutera undervisning och vad som är möjligt att göra sett till resurser.

Elevernas interaktion alternativt brist på interaktion och hur detta i så fall ska hanteras återkommer som en viktig diskussionspunkt. Här kan breakout rooms vara en god dellösning. Elever som inte visar sig i bild vilket gör att man inte vet om de är närvarande är ytterligare ett problem liksom lärarens planering inför både digital undervisning och närundervisning. Skolverkets material används och upplevs fungera bra. Marie har ocksa deltagit i tre lärares undervisning under samma lektioner vilket har krävt stora förberedelser bland annat gällande GDPR men har givit projektet användbar empiri. lnsamling av empiri väntas ta sammanlagt ett år i anspråk.


Följeforskning inom detta område på delta sätt pågår inte vid något annat lärosäte. Resultaten kommer att vara helt unika och mycket intressanta bland annat for att eventuella positiva effekter av digital undervisning kommer alt kunna påvisas. Redan nu kan sägas att undervisning i det fysiska klassrummet är att föredra generellt men att delar av den digitala kommer att kunna vara användbara.


Till doktorandtjänsten har 18 ansökningar inkommit varav ca halften är behöriga vilket är ett gott resultat. Bedömargruppen har gått igenom ansökningarna, gjort intervjuer och formulerat ett förslag inför beslut i Forskarutbildningsrådet. lnom kort kan den antagna doktoranden presenteras.

Senast granskad:
Senast granskad: