Arbetsintegrerad lärarutbildning F-3

Arbetsintegrerad lärarutbildning F-3 startar hösten 2021 vid Högskolan dalarna.

Söktrycket är stort med just nu 130 sökande och stor geografisk spridning. Schemalagda studier planeras till torsdag - fredag och arbete på respektive skola måndag - onsdag. Planen är att anta 40 studerande då erfarenheten säger att ett antal avbryter utbildningen alternativt går över till ordinarie program. Parallellt söker de antagna tjänst på skolor.


I nuläget har fyra omgångar antagits till programmet för åk 4-6 från och med ht 17. Några avhopp eller överflyttningar till ordinarie program har skett och coronapandemin har också har varit en utmaning men i stort sett har allting fungerat tilifredsställande.


En arbetsgrupp har kommit igång bra med utveckling av programmet. Med inspiration från en konferens på Tromsö för några år sedan som en grupp lärarutbildare vid HDa deltog i (se ovan 6) planeras för hur examensarbetet ska kunna samordnas med utvecklingsprojekt under den sista terminen. Presentation skulle då ske i samband med Dalatorget, ett förslag på mötesplats mellan studerande, lärare, forskare och verksamheten. Avslut for omgång 1 är enligt planerna flyttat från slutet av ht 22 till början.


Viktiga datum i nulaget är den 16 mars då rektorer och bitradande rektorer bjuds in till en informationsträff angående F-3 från och med ht 21, den 21 april då antagningsbeskeden skickas ut, den 22 april då rektorer och handledare träffas för erfarenhetsutbyte, 4 maj då antagna studenter bjuds in till informationsträff och den 26 maj för avstämning och matchning. Påtalade alt även kontaktpersonerna i kommunerna borde bjudas in den 22 april och alt uppgifterna om dem bör uppdateras. Antagningsinformation presenteras under PUD-AU den 20 april.

Anna Karin Fandrik, verksamhetsledare, rapporterade att de två första omgångarna av arbetsintegrerad KPU (antagna ht 17 och ht 18) är avklarade och att de två återstående grupperna (antagna ht 19 och ht 20) är klara inom kort. lngen mer antagning till arbetsintegrerad KPU kommer att genomföras.

Senast granskad:
Senast granskad: