Fortbildningen för rektorer (FFR)

Stimulerande föreläsningar, kvalificerat erfarenhetsutbyte, och praktikutveckling vid den egna förskolan eller skolan

Fortbildning för rektorer (FFR) 7,5 hp ht 2022 - vt 2023; Rektors ledning och organisering för utveckling av barns och elevers lärandemiljö

Fortbildningen vänder sig till rektorer i förskola och skola som önskar öka sin professionella kompetens när det gäller ledning och organisering för att utveckla barns och elevers lärandemiljö. Syftet är att ge stöd till rektorers ledning och organisering för utveckling av barns och elevers lärandemiljö. Rektors samverkanspartners vid förskolan eller skolan, i form av t ex förstelärare, arbetslagsledare och elevhälsan blir grundläggande delar i denna organisering.  

Innehåll

Innehållet utgår från aktuell forskning om rektors ledning och ledarskap för utveckling av barns och elevers lärandemiljö med följande huvudområden:

  • Rektors ledning av organisering och utvecklingsarbete i förskola och skola med fokus på utbildningskvalitet.
  • Organisering och samverkan för utveckling av barns och elevers lärandemiljö
  • Barns och elevers behov för att lära och utvecklas samt konsekvenser för utformning av lärandemiljön.
  • Förskolans och skolans policy och betydelse för lärandemiljön.
  • Ledning och ledarskap för att skapa förutsättningar för systematiska utvecklingsprocesser.
  • Ledning av samskapande för utveckling av barns och elevers lärandemiljö
  • Hur rektor kan skapa förutsättningar, engagemang och kreativitet i utveckling av lärandemiljön. 

Uppläggning

Deltagarna deltar i det digitala rektorsnätverket ”Kvalificerat erfarenhetsutbyte på vetenskaplig grund” med sex digitala träffar á ca 2 timmar samt med uppföljande digitala träffar cirka en eller två veckor senare i separata (beroende på vald inriktning) utvecklingsgrupper med handledare från Hda.

Kalendarium

Mellan träffarna genomför deltagarna ett eget valt utvecklingsarbete inom fortbildningens tema, d.v.s. ledning och organisering för utveckling av barns och elevers lärandemiljö

Behörighet

Genomgått Rektorsprogrammet 30 hp med godkänt resultat och arbetat som rektor eller motsvarande minst ett år efter Rektorsprogrammet alternativt arbetat som rektor eller motsvarande under minst ett år före Rektorsprogrammet. Även biträdande rektorer är välkomna att delta.

Anmälan:

15 mars – 10 augusti hos Skolverket:

Fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer

Avgift:

Ingen avgift. Skolverket finansierar.

Kursplan: 

Rektors ledning och organisering för utveckling av barns och elevers lärandemiljö

 

 

Senast granskad:

Ansvarig

Ulf Nytell
Utbildningschef
PUD
Senast granskad: