Nätverk med representanter från PUD

Nätverken består av representanter från regionens kommuner, IT-pedagoger, lärare, utvecklingsledare, rektorer, förskolechefer och personal vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum (PUD).

NGL-pedagognätverket

Gemensamt är intresset för utveckling av undervisning med hjälp av IT. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap kring vad som är på gång i regionens kommuner gällande undervisning med hjälp av IT samtidigt som man fungerar som en samverkanslänk mellan högskola och skola.

En viktig uppgift för NGL pedagognätverket är att arrangera någon form av mötesarena för PUD-regionens lärare inom området undervisning + IT minst en gång om året. Under några år arrangerades TeachMeetMitt två gånger om året. Första gången TeachMeetMitt arragerades var våren 2012. Arrangemanget har dragit över hundratalet besökare varje gång. De två senaste åren har en annan variant av okonferens provats där även skolledare har varit inbjudna. Vårterminen 2017 var temat programmering och intresset var mycket stort. 

PUD kan arrangera kurser, föreläningar och seminarier inom detta område på önskemål från skolhuvudmannen eller rektor/förskolechef. Kontakta Eva-Lena Embretsen eller Mattias Gradén. 

Filmer och foton från TeachMeet

Kvalitets- och Utvecklingsnätverk

Gemensamt för deltagarna i nätverket är arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling på huvumannanivå. Nätverket har ett par träffar per termin på Högskolans campus i Falun. Dagordningen bestäms av deltagarna i nätverket tillsammans och oftast bidrar några med inslag från sin egen verksamhet. Många goda kontakter och samarbeten har skapats genom nätverket. PUD kan också bidra med föreläsare/seminarieledare om önskemål finns. 

En uppgift för nätverket är att bidra med tankar och idéer till, samt spridning av Dala Skolforum som arrangeras i regionen vartannat år. Dala Skolforum kommer att äga rum måndag och tisdag v 44 2017 i Borlänge. 

Språk- läs- och skrivutvecklarnätverk NCS

Gemensamt för deltagarna i detta nätverk är att de har ett uppdrag omkring språk- läs- och skrivutveckling på huvudmannanivå. Nätverket finansieras av Nationellt centrum för språk- läs- och skrivundervisning vid Skolverket och leds av Elisabeth Axelsson som är språk- läs- och skrivutvecklare vid Falu Kommun. Det finns Nätverket är öppet för PUD-regionens medlemmar samt övriga i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. NCS har i dagsläget kontakt med 17 nätverk som arbetar med olika insatser inom språk- läs- och skrivutveckling. De anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar. Är du intresserad av verksamheten på din ort, så tag kontakt med Elisabeth Axelsson. Det är skolhuvudmannen som avgör vilket nätverk man vill ansluta sig till av de nätverk som finns i landet. 

Samordnare Nyanlända elevers skolgång

Gemensamt för deltagare i nätverket är att alla har del av sin tjänst finansierad av Skolverket och att de arbetar på huvudmannanivå med kartläggning och systematiskt kvalitetsarbete avseende nyanlända elever. Nätverket som har sitt säte hos PUD och Högskolan Dalarna omfattar 20 skolhuvudmän inom PUD-regionen, alla kommunala. Nätverket träffas ca två gånger per termin, heldagar, på campus i Falun. 

Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. I nuläget har 286 huvudmän tackat ja till erbjudandet. 

PUD planerar och genomför kurser, föreläsningar, seminarier inom detta område, dels på uppdrag av Skolverket dels efter överenskommelse med skolhuvudmannen. 

Senast granskad:
Senast granskad: