Lärarlyftet

Lärarlyftet är det samlade namnet på regeringens satsning som syftar till att höja lärarnas status och kompetens. Denna lärarfortbildning, som är en uppdragsutbildning, riktas till anställda lärare med en behörighetsgivande examen eller behörighetsbevis. Utbildningen leder till utökad behörighet.

Lärarlyftet förlängas till och med år 2025. Lärarlyftet erbjuder behörighetsgivande kurser för lärare på uppdrag av Skolverket. Kravet på att lärare ska undervisa i det ämne som de fortbildar sig i tas bort. Mer information om vilka kurser som högskolan Dalarna erbjuder hösten 2023 hittar du nedan. 

Ansökningsperiod inför ht-23

Ansökningsperiod

Anmälan till hösten 2023 är öppen 15 mars till 17 april.

Antagningsbesked

Antagningsbesked publiceras på antagning.se  

Urvalsregler

Lottning 

Målgrupp

För att studera inom Lärarlyftet måste din lärarexamen i de flesta fall vara inriktad mot undervisning i de årskurser som kursen vänder sig till. Det är bara då dina studier leder till ytterligare behörighet. 

Målgrupp, Åk 1-3

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 

Målgrupp, Åk 4-6

Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Målgrupp, Åk 7-9 och gymnasiet

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

 • Inga kurser ht23

Målgrupp, Gymnasiet

 • Inga kurser ht23

Villkor för deltagande

För att bli antagen till en kurs inom Lärarlyftet ska du:

 • ha en behörighetsgivande examen eller ett behörighetsbevis som lärare
 • vara anställd som lärare
 • ha huvudmannens (rektors) medgivande för studier inom lärarlyftet (via blankett)

Nätbaserad distansutbildning

Kurserna är webbaserade med möten och kursträffar online.
Information för nya studenter

Kurserna är tillgängliga för lärare i hela landet (även om du är utomlands!) Inga eller få kursträffar på campus. 

Dina frågor om lärarlyftet och lärarlegitimationen

Utbildningsdepartementets webbplats med frågor och svar om lärarlegitimation.

Statsbidragets nya utformning i Lärarlyftet 

De kommuner och fristående skolor som deltar får ett stimulansbidrag, en statlig delfinansiering för kostnader i form av ett statsbidrag. Bidraget ska kunna användas för att stimulera deltagande i Lärarlyftet, exempelvis genom minskad tjänstgöring för den personal som studerar. Statsbidrag lämnas med 1 500 kronor per högskolepoäng för kurser i svenska som andraspråk och 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och med 500 kronor per högskolepoäng för övriga kurser. 

Validering, tillgodoräkning och reell kompetens inom Lärarlyftet

Deltagare i kurser inom Lärarlyftet som erbjuds vid Högskolan Dalarna har rätt att ansöka om tillgodoräknande/validering av reell kompetens.

Tillgodoräknande innebär att dina tidigare studier kan motsvara kurs eller del av kurs inom Lärarlyftet vid Högskolan Dalarna. Validering av reell kompetens innebär att du i stället för tidigare studier åberopar genomförd yrkeslivserfarenhet.
 
Tillgodoräknande/Validering av reell kompetens är endast möjligt om dina kunskaper och färdigheter bedöms motsvara kursens / delkursens lärandemål.

I ansökan måste du ange vilken målgrupp (årskurs) du är antagen till samt mot vilken kurs och delkurs din ansökan om tillgodoräknande gäller.

Om du åberopar tidigare studier ska följande dokument bifogas:

Kursplan eller motsvarande beskrivning som styrker den åberopade utbildningens innehåll från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska lämnas in för att underlätta bedömningen.

Om du åberopar reell kompetens (yrkeslivserfarenhet) ska följande dokument bifogas:

Självvärdering/Kompetensbeskrivning

Upprätta ett dokument där du anger samtliga lärandemål för den kurs, del av kurs du ansöker om validering för. Värdera dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt gentemot varje separat lärandemål som står i kursplanen. Självvärderingen syftar till att skapa ett underlag för bedömning, samtidigt som den fungerar som en reflektion kring ditt lärande inom utbildningen och hur dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt förhåller sig till lärandemålen. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Du bör kunna reflektera kring din reella kompetens genom ett vetenskapligt förhållningssätt samt hänvisa till relevant litteratur.

Dessa frågor ska besvaras i din självvärdering:

 1. På vilket sätt har du kunskap som motsvarar det innehåll och de lärandemål som kursplanen omfattar? Du ska ge en utförlig redogörelse som beskriver din kunskap.
  • När och var lärde du dig det? Motivera utförligt ditt svar.
  • Hur har du lärt dig det? Motivera utförligt ditt svar.
  • Beskriv en situation eller ett sammanhang där du kan visa denna kunskap. Motivera utförligt ditt svar
 1. Intyg från arbetsgivaren. I ansökan skall det ingå tjänstgöringsintyg som styrker hur länge du varit anställd, hur många procent av heltid du arbetat under denna tid samt vilken befattning du haft. Av intyg/intygen ska det framgå kontaktuppgifter till den/dem som skrivit intygen.
 2. Handlingar som styrker din kompetens. Som komplement till ovanstående kan du även bifoga eventuella övriga handlingar som styrker din kompetens.

Om du åberopar både tidigare studier och reell kompetens (yrkeslivserfarenhet) ska dokument bifogas enligt instruktion ovan.

Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens vid Högskolan Dalarna och hur du ansöker

Vi rekommenderar att du kontaktar studievägledare via support@du.se för att få hjälp med din ansökan.

Senast granskad: