Lärarlyftet II

Lärarlyftet förlängas till och med år 2025. Lärarlyftet erbjuder behörighetsgivande kurser för lärare på uppdrag av Skolverket.

Våren 2023

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. För att fler lärare ska kunna utöka sin behörighet genom att delta i fortbildningssatsningen Lärarlyftet har regeringen nu beslutat om ändringar i de statsbidragsförordningar som reglerar satsningen. Bland annat tas kravet på att lärare ska undervisa i det ämne som de fortbildar sig i bort. Mer information om vilka kurser som högskolan Dalarna erbjuder våren 2023 hittar du nedan. 

Ansökningsperiod inför vt-23

Ansökningsperiod

Anmälan till våren 2022 öppnar 15 september till 17 oktober.

Antagningsbesked

Antagningsbesked publiceras på antagning.se  

Urvalsregler

Lottning 

Målgrupp

Lärarlyftet II vänder sig till anställda lärare med lärarexamen som vill utöka sin behörighet i något ämne.

Förändringar i förordning 2007:222
"Lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan, genom beslut som träder i kraft 2014-04-01, söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets webbplats (se rubriken "Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande".)

Målgrupp, Åk 1-3

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 

  • Inga kurser vt23

Målgrupp, Åk 4-6

Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

Målgrupp, Åk 7-9 och gymnasiet

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Målgrupp, Gymnasiet

För deltagande krävs skolhuvudmannens godkännande: Blankett skolhuvudmannens godkännande hittar du under blanketter. 

Behörighetskrav

Lärarlyftet II är en uppdragsutbildning inom ramen för Lärarlyftet II som endast får sökas av lärare med lärarexamen + skolhuvudmannens godkännande (blankett).

Nätbaserad distansutbildning

Kurserna är webbaserade med möten och kursträffar online. Se mer info på www.du.se/valkommen

Kurserna är tillgängliga för lärare i hela landet (även om du är utomlands!) Inga eller få kursträffar på campus. 

Dina frågor om lärarlyftet och lärarlegitimationen

Utbildningsdepartementets webbplats med frågor och svar om lärarlegitimation.

Skolverket om Lärarlyftet 

Det nya uppdraget inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan Skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen. Information om den statliga satsningen på Lärarlyftet finner du här:

Det är inte möjligt att läsa reguljära kurser inom ramen för Lärarlyftet.

Statsbidragets nya utformning i Lärarlyftet 

De kommuner och fristående skolor som deltar får ett stimulansbidrag, en statlig delfinansiering för kostnader i form av ett statsbidrag. Bidraget ska kunna användas för att stimulera deltagande i Lärarlyftet II, exempelvis genom minskad tjänstgöring för den personal som studerar. Statsbidrag lämnas med 1 500 kronor per högskolepoäng för kurser i svenska som andraspråk och 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och med 500 kronor per högskolepoäng för övriga kurser. 

Validering, tillgodoräkning och reell kompetens inom Lärarlyftet

Regeringen har fattat beslut om ändring i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Förändringen träder i kraft 3 maj och ger stöd för att framöver tillämpa validering för tillgodoräknande.

Senast granskad: