Förskolekurser i kommunen

Öka din kompetens inom viktiga områden. Gör det tillsammans med dina kollegor. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de lärosäten som Skolverket valt ut och kommer överens om ett upplägg.

Fokus ligger på dokumentation, uppföljning och utvärdering, samt på att leda kvalitetsarbete men även på det centrala arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En kurs finns i naturvetenskap och teknik, samt en med inriktning flerspråkighet och interkulturell kompetens. Hösten 2018 startar en ny förskolekurs med inriktning mot undervisning i förskolan. 

"Undervisa i förskolan"

Förskollärare har enligt skollagen ett ansvar för att bedriva undervisning i förskolan. Förskolechefen skapar förutsättningar så att förskollärare ska kunna ta ansvar för undervisningen.

Vi erbjuder nu en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Kursen heter Undervisning i förskolan och målgruppen är förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. Du som är förskollärare ska dessutom och ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Centralt i kursen är att deltagarna diskuterar innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande. Dessutom problematiseras undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.

"Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan"

Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Vi erbjuder därför en kurs inom detta område.

Du som går kursen kommer att få verktyg till att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja flerspråkiga barns möjlighet att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska. En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga.

Vem får gå kursen? Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

"Naturvetenskap och teknik"

Naturvetenskap och teknik är viktiga områden i läroplanen för förskolan. Vi erbjuder en kurs för att öka kunskapen. Den heter Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning. Här får du möjlighet att utveckla din kunskap och ditt sätt att arbeta så att barnens nyfikenhet och lärande utmanas och stimuleras mer.

Vem får gå kursen? Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

"Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan"

Förskolan har ett ansvar att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och på ett sätt som utmanar alla barn. Kursen ger dig möjlighet att förkovra dig ytterligare rörande dessa centrala delar av ditt arbete.

Du får möjlighet att höja din specialpedagogiska kompetens och dina kunskaper om barns språk, tal och kommunikation, samt matematiska utveckling. I kursen ingår att kartlägga, dokumentera och analysera den pedagogiska verksamheten samt utifrån kartläggningen planera och utforma en verksamhet som är anpassad till alla barn.

Vem får gå kursen? Kursen riktar sig enbart till förskollärare som är anställda i förskolan och har behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller en förskollärarexamen.

"Dokumentera, följa upp, utvärdera förskolans systematiska kvalitetsarbete"

Förskollärarna har fått ett tydligare ansvar för att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära. Förskolechefen har ett övergripande ansvar för det systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbetet rörande hela förskolans verksamhet.

Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig att se hur verksamheten kan styras med stöd av utvärdering och kvalitetsarbete.

Du som är förskollärare ska dessutom och ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Kursen tar upp förskollärarens och förskolechefens ansvar i relation till förskolans läroplan. Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Vem får gå kursen? Kursen riktar sig till förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan. 

"Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet"

Förskolechefen har det övergripande ansvaret att leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet. Vi erbjuder en kurs för att hjälpa dig i det arbetet.

Förskolechefen har som pedagogisk ledare och chef i förskolan ett särskilt ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Du som går kursen kan utveckla ditt ledarskap och dina kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete så att du bättre kan leda arbetsprocesser som gör att du och din personal i ökad utsträckning når målen i läroplanen.

Kursen belyser också relationen mellan förskollärarens respektive arbetslagets ansvar samt förskolechefens roll i förhållande till denna ansvarsfördelning.

Vem får gå kursen? Kursen riktar sig enbart till förskolechefer/biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan.

Om kurserna

Kurserna är på 7,5 högskolepoäng. De består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet. Studierna genomförs på distans och med några kursdagar lokalt i kommunen efter en överenskommelse med högskolan. För att kursen ska kunna starta måste det vara minst 10 personer i en kursgrupp. 

Kursen ges på antingen kvartsfart (25%) eller åttondelsfart, beroende på vad som passar just er personal.  

Ansökan

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar Högskolan Dalarna. I samråd kommer vi överens om startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen. 

Mer information om förskolekurserna hos Skolverket.

Senast granskad:
Senast granskad: