Jämställdhetsintegrering i Dalarnas näringsliv

Jämställdhetsfrågan är en central faktor om vi ska lyckas med energi- och klimatomställningen som ligger framför oss. Vi behöver tänka innovativt, på olika och nya sätt. Vi behöver utbilda och rekrytera många kompetenta människor som kan bidra till omställningen.

Person skyddsglasögon gör mätningar labb
Det finns ett fortsatt stort behov av att förbättra jämställdhetsarbetet för att öka mångfalden och inkluderingen i energibranschen som helhet, på både bolags- och styrelsenivå. Ulrika Lundholm Ericsson

För ökad jämställdhet i näringslivet

Just nu pågår en förstudie med syftet att öka takten för jämställdheten i Dalarnas näringsliv. Förstudien förväntas bli en hävstång för den regionala utvecklingen och består av tre delar:

1. Ta fram en verktygslåda för en mer jämställd energibransch i Dalarna. Verktygslådan kan sedan förhoppningsvis även användas av övriga delar inom näringslivet.

2. Genomlysa de färdplaner som just nu tas fram inom området för smart specialisering i Dalarna. Syftet är att säkerställa att jämställdhetsaspekten inkluderas på ett sådant sätt att den kan agera hävstång för innovation och regional utveckling.

3. Ta fram ett förslag på hur jämställdhetsarbetet ska koordineras på regional nivå framöver.

Projektet leds av Malin Karlsson, Energikompetenscentrum, i nära samarbete med Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi, Region Dalarna och Genusakademin vid Karlstad Universitet. Finansiering kommer från Region Dalarna och Tillväxtverket. Projekttiden är 1 april 2022– 31 december 2022.

Förväntat resultat vid projektavslut

  • Verktyg för att hantera jämställdhetsfrågan inom energibranschen i Dalarna på ett konstruktivt och proaktivt sätt.
  • Ökad aktivitet i jämställdhetsarbetet genom att aktörer får kännedom om varandras arbete och nätverk kan skapas där erfarenheter och goda arbetssätt kan delas.
  • Genomarbetade jämställdhetsperspektiv i färdplanerna för de olika kunskapsområdena som ingår i Dalarnas agenda för smart specialisering.
  • Förslag på regional koordinering av jämställdhetsområdet i Dalarna.
  • Förslag till ett genomförandeprojekt där verktygslådan för en mer jämställd energibransch testas, vidareutvecklas och utvärderas. Ytterligare branscher skulle också kunna involveras i ett sådant projekt.

Förväntande effekter på lång sikt

  • Att kvinnor och män värderas lika och med samma måttstockar i näringslivet.
  • Att fler kvinnor söker sig till, och tar examen från, Högskolan Dalarnas (för energibranschen relevanta) utbildningar och att de efter det är tillgängliga för den regionala arbetsmarknaden.
  • Utvecklade företag genom att både kvinnor och män värderas lika högt som kunder.
  • Utvecklade företag genom att fler kvinnor i näringslivet bidrar till nya tankebanor och därmed genererar nya produkter, tjänster och affärsmodeller.
  • Andelen kvinnor i styrelser och ledande befattningar har ökat inom regionens näringsliv.
Senast granskad:
Kontakt

EUlogo_c_RGB.png


rd_liggande_medfinans.png

Senast granskad: