Energiinnovation 2.0

Projektet Energiinnovation 2.0 har syftet att stärka Dalarnas små och medelstora företag genom ökad samverkan mellan regionens företag inom energieffektiv samhällsbyggnad, innovation och smart specialisering och Högskolan Dalarnas forskning och utbildning.
Två personer i labbmiljö
Ulrika Lundholm Ericsson

Beskrivning av projektet

Projektet är kopplat till Dalastrategin Dalarna 2020 och använder Högskolan Dalarnas miljö inom energieffektiv samhällsbyggnad för att öka det kunskapsbaserade företagandet och stärka forskning och utveckling kopplad till ett av Dalarnas utpekade styrkeområden. Strategin lyfter utveckling av en ekonomi baserat på kunskap och innovation som den viktigaste ingrediensen för regional ekonomisk utveckling, samtidigt som det främjar regionen som etablerings- och investeringsområde för ny teknik och klimatsmarta lösningar.

Projektet innehåller även satsningar för att få igång regionalt arbete kring hur genusperspektiven i energibranschen ska förändras för att kunna ta till vara på de kvinnliga perspektiven som en hävstång för utveckling.

Mål

Projektets övergripande mål är att Dalarna utvecklas mot smart specialisering inom energieffektiv samhällsbyggnad och att högskolans samlade kompetens inom kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad kan komma till nytta för regionens näringsliv.

Projektets mål med att kompetensen och innovationsförmåga hos regionens energiaktörer ska bli starkare, ska ske genom olika aktiviteter som sammanfattas av fyra olika delmål:

 • Delmål 1: Energikompetenscentrum utvecklas som nod för högskolans energisamverkan
  med omgivande samhälle och näringsliv.
 • Delmål 2: Regionens näringsliv kompetensutvecklas och får starkare förutsättningar att
  utvecklas inom klimatsmart och hållbar samhällsbyggnad.
 • Delmål 3: Dalarna blir en mer attraktiv och starkare region för innovationer och
  utveckling.
 • Delmål 4: Arbetet med smart specialisering inom energieffektiv samhällsbyggnad i
  Dalarna har blivit starkare och målinriktat.

Målgrupper

Målgruppen för projektet är i första hand regionens små och medelstora företag inom energieffektivisering, förnybar energiteknik och effektivt resursutnyttjande, för att kunna reducera miljöpåverkan och växthusgasutsläpp. 

Andra viktiga målgrupper för att nå samsyn om och utveckla smart specialisering inom området energieffektiv samhällsbyggnad är:

 • offentliga aktörer, till exempel energibolag
 • nätverk och organisationer som arbetar för energieffektiv samhällsbyggnad och näringslivsutveckling i regionen
 • kluster och näringslivsorganisationer och företagsstödjande nätverk.  

Förväntat resultat på kort sikt

På kort sikt ska projektet leda till ökad kännedom om förnybar energi och hur det kan leda till nya affärsområden. Projektet förväntas:

 • möjliggöra nya samarbeten gneom initiativ, till exempel organisationer och företag kommer i kontakt med varandra. 
 • utveckla arbetssätt kommer att leda till ökad samsyn om smart specialisering hos de aktörer som arbetar inom kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad.
 • leda till utvecklat samarbete med energibolagen i länets kommuner och en agenda för hur de, tillsammans med högskolan, kan bli föregångare och leda arbetet med energiomställningen i regionen.
 • leda till minst två ansökningar om Forsknings- och utvecklingsprojekt, med Högskolan Dalarna eller annat lärosäte, där regionens näringsliv är involverat.

Förväntade effekter på lång sikt

Dalarna har blivit ett föregångslän för omställningsarbetet, där samarbetet mellan akademin och näringsliv lyfts fram som gott och fruktbart. Det fungerar som ett extra dragplåster för de företag som vill etablera sig i regionen. Projektet ska leda till:

 • utvecklade samarbetsformer för smart specialisering inom alla utpekade kunskapsområden. (Det är inte projektets uppgift att leda arbetet, men projektet ska nyttja dess positiva erfarenheter för att hjälpa de andra områdena att utvecklas.)
 • nya samarbetsformer mellan akademi och samhälle. Ny kunskap som i sin tur leder till ännu bättre samverkan. 
 • att högskolan har blivit en naturlig del i förverkligandet av de politiska ambitionerna med utvecklingen av regionen och omställningsarbetet för koldioxidneutral framtid.
 • att de kontakter med regionens näringsliv motiverar till att ta fram nya och utveckla existerande utbildningar så att de passar det kompetensbehov som finns och kommer uppstå i takt med att energiomställningen får genomslag i regionen.

Kort om projektet 

Projekttitel: Energiinnovation 2.0

Projekttid: 2021–2022 

Projektledare och deltagare: Malin Karlsson, Hans Ersson och Mats Rönnelid, Energikompetenscentrum, Högskolan Dalarna.

Finansiering: Tillväxtverket har beviljat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektets syfte: Projektets övergripande syfte och mål är att utveckla regionen mot smart specialisering inom energieffektiv samhällsbyggnad, vilket är ett av de fyra områden som pekats ut i agendan för smart specialisering specialisering i Dalarna och området energieffektivt samhällsbyggande, samt Dalastrategin Dalarna 2020 Vägval innovativa miljöer och entreprenörskap.

Senast granskad:
Kontakt
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare
Senast granskad: