Resursutvinning och Hållbara arktiska samhällen

REXAC är ett center som leds av KTH, är finansierat av Nordfors och fokuserar på nytänkande och hållbar utveckling kopplat till gruvdrift och råvaruutvinning i arktiska miljöer.

 

Kvinna som står framför ett enormt däck

Forskare från Högskolan Dalarna deltar i ett av delprojekten kopplade till REXSAC där fokus ligger på att undersöka möjligheterna för övergång till ett postindustriellt samhälle i arktiska miljöer, genom att ta till vara arvet från gruvindustri (både materiellt och immateriellt arv) som en resurs.

Projektet undersöker också vilken roll arvet från gruvmiljön spelar samt möjligheten att differentiera ekonomin i dessa regioner genom en övergång till ett post-industriellt samhälle.

En fråga som under projektet exempelvis kommer att besvaras är: Vilka lärdomar kan göras från försök där nedlagda eller aktiva gruvor gjorts om till besöksmål?

Projektet kommer att ge rekommendationer kopplade både till hållbarhet och samhällsutveckling, men även förbättringsförslag av miljölagstiftning, samt lagstiftning kopplat till kulturarv.

För mer information om REXSAC, besök hemsidan: https://www.rexsac.org/

Projekttid: 2016-2020
Projektledare: Professor Sverker Sörlin, KTH Royal Institute of Technology
Kontakt: Albina Pashkevich, Docent, Högskolan Dalarna. E-post alp@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: