Nytt Forteprojekt - Värdighet och anständighet på jobbet – den sällan sedda hotellstäderskan

Syftet med studien är att analysera och förstå arbetslivssituationen och arbetsmiljön bland  hotellstäderskor med tonvikt på värdighet och anständigt arbete.
Ett hotellrum

Denna studie fokuserar på yrkesgruppen hotellstädare vilken till stor del utgörs av kvinnor och utlandsfödda med begränsade möjligheter till inflytande över sitt eget arbete samt sin övergripande arbetslivssituation. Studien kommer utveckla ny kunskap om möjligheter för välbefinnande och säkra arbetsmiljöer för städpersonal på hotell i Sverige genom kvalitativ forskning. Vi närmar oss vår forskning med ett intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till genus, maktförhållanden och hierarkier på arbetsplatser såväl som i samhället i stort. Syftet med denna studie är att analysera och förstå arbetslivssituationen och arbetsmiljön hos hotellstäderskor med tonvikt på värdighet och anständigt arbete. Vi kommer att ställa ett antal forskningsfrågor kopplade till hur städning organiseras i den svenska hotellsektorn; vilka interna och externa faktorer som påverkar hur detta arbete organiseras, hanteras och genomförs samt hur hotellstäderskor upplever sin arbetssituation. Slutligen frågar vi vilka faktorer som påverkar upplevelsen och erfarenheten av makt, kontroll och välbefinnande hos städpersonalen på hotell.

Studien kommer att använda kvalitativa metoder i två faser. Fas ett kommer att bestå av semistrukturerade intervjuer med chefer vilka fokuserar på ledarskap, arbetsutveckling, lagstiftning, värdighet och digitalisering av arbetsprocesser. Fas två kommer att involvera deltagande observation där forskarna aktivt kommer att delta i respondenternas arbete. Denna metod gör det möjligt för forskare att få förtroende samt observera handlingar och kroppsspråk, vilket säkerställer större insikt i olika arbets- och förhållningssätt. Projektet kommer att stöttas av en branschledd referensgrupp samt ingå i internationella samarbeten för att säkerställa etisk praxis och relevanta resultat. Projektet förväntas genom sina resultat även bidra med kunskap som kan komma andra branscher och samhällsfunktioner till gagn.

Finansiär:                   Forte 4.96 mnkr
Projektledare:            Maria Thulemark

Senast granskad:
Senast granskad: