"No room for Trafficking" - hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel

Projektet kommer att undersöka vilka synsätt och strategier som finns hos de anställda för att bemöta och motverka prostitution och trafficking då många sexköp sker på hotell och detta blir en arbetsmiljöfråga för de anställda.
Hotel room

Vart fjärde sexköp sker på svenska hotell och många av de som tvingas sälja sex är utsatta även för trafficking. Flera hotell har aktivt tagit avstånd från detta genom att informera och utbilda sin personal kring att upptäcka och anmäla misstänkt prostitution och trafficking. Detta är ett mycket viktigt första steg i att komma till rätta med brottsligheten och både anti-traffickingorganisationer, polisen och internationell forskning pekar på att hotellanställda har ett stort ansvar för att agera.
Vi vill i denna studie undersöka vilka synsätt och strategier som finns bland de hotellanställda för att bemöta och motverka trafficking. Vi vill få svar på frågor som rör hur anställda och arbetsgivare inom hotellbranschen ser på trafficking och vilka strategier har de för att bemöta och hantera problemet. Samt vilken kunskap om trafficking som behövs inom besöksnäringen. De senaste åren har kunskapsnivån generellt höjts inom hotellbranschen, men den är fortfarande låg när det gäller vilka strategier personalen använder och hur de kan och bör agera, samt hur de upplevelser sin arbetsmiljö i relation till trafficking på arbetsplatsen.
Arbetsmiljö och attraktivt arbete blir allt viktigare och företag konkurrerar om personal bland annat genom att visa på ansvarstagande och hållbarhet, tex genom CSR. Förekomsten av trafficking på arbetsplatser kan påverka arbetsmiljön och attraktiviteten inom besöksnäringens företag. Därför är det av stor relevans att ta ett arbetstagarperspektiv på frågan om trafficking och prostitution och belysa för näringen och andra att detta inte enbart är ett brott som ska anmälas utan att det också påverkar de individer som indirekt utsätts genom sitt arbete på hotell. Detta för att arbetsgivarna inte enbart måste ta ett ansvar för att motverka trafficking utan de måste också ta ett arbetsmiljöansvar kopplat till sin egen personals psykosociala utsatthet.

Kontaktperson:                   Maria Thulemark mth@du.se
Projektperiod:                     2020-01-01 - 2021-06-30
Finansiär:                           BFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

Senast granskad:
Senast granskad: