MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas

Inom projektet MARA (Mobility and Accessibility in Rural Areas - New approaches for developing mobility concepts in remote areas) ska forskare och praktiker gemensamt studera vilka behov och utmaningar som finns på turismdestinationer på landsbygden.

Nya lösningar och affärsmodeller ska utvecklas för hållbar mobilitet, kopplat till både lokalbefolkning och turisters behov. Projektet är ett internationellt projekt med 12 partners från nio länder i Östersjöregionen.

Inom projektet ska lokalbefolkningens, näringslivets och turisternas mobilitetsmönster och behov kartläggas. Det sker exempelvis genom mobildata där man kan följa dags- och säsongsvariationer i rörligheten av personer och transporter. Genom att utveckla existerande transportlösningar samt skapa och testa nya innovativa lösningar syftar projektet till att förbättra förutsättningarna för hållbar transport och infrastruktur i turismdominerade landsbygdsområden.

Några exempel på nya lösningar som ska testas är

  • cykelpooler med elcyklar och eldrivna lådcyklar i Norge och Lettland
  • digitala system för att kunna beställa busstransporter (call-a-bus) i Tyskland 
  • utveckling av vattenvägar som en alternativ transportväg i Ryssland.

I den svenska delen av projektet samverkar forskare från CeTLeR med samhälls- och trafikplanerare från Trafikverket. En del av projektet kommer undersöka hur en modell för visualisering av befintlig mobilitet kan tas fram, vilket kan presentera hur transporter sker, vart de sker och till vilka punkter. Detta sker genom en dynamisk karta vilken gör det möjligt att se förändringar över tid. Modellen skapas med hjälp av att sätta samman flera olika typer av datamaterial och visualisera genom GIS.

Den andra delen som vi i Sverige kommer att arbeta med är att skapa bättre aktörssamverkan och samförståelse för infrastrukturplanering och utveckling i tidiga skeden av planeringsprocessen. Vi kommer att utveckla nya arbetssätt som tar hänsyn till och förbättrar upplevelsen, förtroendet och förståelsen för varandras verksamheter och själva processen. Det främjar även samskapande mellan Trafikverket, kommuner, regioner, näringsliv och lokalsamhälle. De svenska fallstudieorterna är Sälen (och Trysilområdet) samt Åre och visst fokus kommer att ligga på att studera och förbättra förutsättningarna för dessa orter att genomföra större evenemang.     

Läs mer om MARA-projektet här.

Logotyp MARA, Interreg och EU

Senast granskad:

Om projektet

Finansiär: EU Interreg. Baltic Sea

Budget: 2,4 miljoner Euro

Forskare från CeTLeR: Tobias Heldt, Daniel Brandt, Maria Thulemark samt forskningsingenjör Omar Alnyme

Kontakt: Mija Thulemark mth@du.se

Senast granskad: