Fristående kurser sommar och höst 2020

Är du intresserad av kunskap och fördjupad förståelse för hur turism kan utvecklas på lokal, regional, nationell och internationell nivå? Då kanske en eller flera av våra kurser som ges både under sommaren och hösten är av intresse
Läser vid vatten

Behöver du en introduktion till den svenska turismens utveckling och betydelse?

I kursen Turism och destinationsutveckling i Sverige(7,5 hp) introduceras turismens grunder och beskriver turismnäringens utveckling och dess betydelse för ekonomiska, kulturella och sociala processer både lokalt, regionalt och nationellt. Kursen innehåller även en introduktion till begreppen hållbar utveckling och hållbar turismutveckling.
Kursen ges v 26 - 35

 

Vilken roll har turismen i samhället?

Utveckling av turismen i olika delar av världen kan analyseras utifrån den globala ekonomins framväxt. I kursen Turism och samhälle (7,5 hp) diskuteras bland annat den offentliga sektorns roll i den övergripande socio-ekonomiska utvecklingen, turismens relation till arbetsrelaterad migration och transnationella relationer, hur naturresurser används och dess ekonomiska värde för turism. Religiösa-, etiska- och genusaspekter i relationen mellan värd och gäst får särskild uppmärksamhet.
Kursen ges mellan v 46 - 2
 

Hur hänger turism och samhällsutveckling samman?

I ljuset av Corona-krisen har vi mer än någonsin kunnat se hur samhället är beroende av turismnäringen och vise versa, hur sårbar turismnäringen är för samhällsförändringar. I kursen Turismteori och Praxis (7,5 hp) introduceras de globala principer som ligger till grund för hur turism samverkar i en dynamisk socioekonomisk värld. Kursen behandlar turismens utveckling, förvaltning, effekter och hållbarhet ur olika perspektiv.
Kursen ges mellan v 36 - 45
Kursen ej längre sökbar

Vilka resurser erbjuder en destination och vilka produkter kan skapas?

I kursen Resurser och Produkter för turism (7,5 hp) behandlas teman som exportmognad, produktutveckling, försäljning och distribution av produkter och verktyg för att jobba med detta presenteras. Kursen har ett micro-perspektiv och utgår från platsen som destination.
Kursen ges mellan v 36 - 45
 

Vilka effekter har evenemang och hur kan hållbara evenemang produceras?

I kursen Internationella festivaler och evenemang (7,5 hp) diskuteras motiv och effekter av konsumtion och upplevelser kopplade till evenemang, vilken roll de spelar i det omgivande samhället där även evenemangs och festivalers iscensättande, ritualer och roll i representationer av platser gås igenom. Avslutningsvis behandlas evenemangens livscykel, evenemangsplanering och strategier samt hållbara evenemang och festivaler sett utifrån effekter såsom sociokulturella, miljömässiga, ekonomiska och politiska.
Kursen ges 46 - 2
Kursen ej längre sökbar
 

Hur kan geografiska informationssystem (GIS) användas för planering och
utveckling av platser?

Under hösten kommer två kurser ges där grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i geografiska informationssystem ges. I kursen Introduktion till geografiska informationssystem (GIS) (7,5 hp) introduceras flera tekniker för beskrivning och analys av geografiska data, på teoretisk och praktisk nivå. I kursen Marknadsanalyser med hjälp av GIS (7,5 hp) genomförs lokaliseringsanalyser baserat på befolkningspotentialer vilka ligger till grund för kundunderlaget för olika typer av serviceproduktion. Vidare studeras platsers attraktivitet och vilken betydelse detta har i lokaliseringssammanhang.
Introduktionskursen ges v 36 - 45
Markandsanalyser ges v 46 - 2
 

Senast granskad:
Senast granskad: