Maren Eckart

Personlig presentation av Maren Eckart

Univ lektor tyska, Tyska
Docent, Tyska

Jag arbetar sedan 2007 vid Högskolan Dalarna och undervisar framför allt kurser inom tyskspråkig litteratur(-vetenskap) och kultur och jag är handledare för examens- och magisterarbeten. Periodvis har jag varit ämnesföreträdare. Tillsammans med Anneli Fjordevik har jag byggt upp litterära kurser på avancerad nivå och utvecklat litteraturkurser på alla nivåer, till exempel om intertexutalitet och intermedialitet, om barn- och ungdomslitteratur och om litteraturdidaktik, om prosa och dramaanalyser samt om aktuell litteratur och litteraturkritik. Jag intresserar mig för högskoledidaktiska frågor med fokus på online-undervisningen och litteraturdidaktik och är aktiv i olika arbetsgrupper och nätverk (t.ex. germanistische Literaturwissenschaft in Schweden (GLS) och DAAD-Ortslektor).

Min akademiska bakgrund

 Efter studier av humanistiska ämnen (bl.a. tyska, latin och antikens kultur- och samhällsliv) och utbildning till gymnasielärare i tyska och latin disputerade jag 2001 i tyska (med inriktning litteratur) vid Uppsala universitet om berättarstrukturer i det medeltida eposet Nibelungenlied. Innan jag började arbeta vid Högskolan Dalarna har jag genom Vetenskapsrådet varit forskarassistent vid Uppsala universitet. Jag har arbetat som lärare vid Stockholms universitet och deltog i forskningsprojekt med fokus på den medeltida och tidigmoderna litteraturen. Mitt forskningsintresse riktas på senare tid allt mera på den nutida tyskspråkiga litteraturen.


Forskning

I min forskningintresserar jag mig framför allt för frågor som rör det litterära konstruktioner av genus och berättarstrukturer (narralologi).  Efter min doktorsavhandling om det medeltidaeposet Nibelungenlied med titeln Ob ich ein ritter waere. GenderrelatierteErzählstrategien im Nibelungenlied (2001) forskade jag bl.a. om kvinnobilden i den didaktisk-allegoriska senmedeltida diktningen schacktavelslek (Schachzabelbuch). Sedan undersökte jag i ett RJ-finansierat projekt framställningen av den svenska drottningen Kristina i tidigmoderna biografiska texter och i olika textsorter. Projektet utvidgades och jag undersökte den tidigmoderna tyskspråkiga biografiskrivningen om kvinnliga regenter. Andra forskningsprojekt handlade om nutida kvinnliga pilgrimsberättelser som identitetsskapande egodokument och om litteratur och nya medier och dess olika aktörer. Jag intresserar mig på senare tid för den nya land- och Heimat-litteraturen. Ett annat aktuellt forskningsfält gäller högskoledidaktiska frågor med fokus på digital litteraturundervisning.

Publikationer