Ali Abdelzadeh

Personlig presentation av Ali Abdelzadeh

Univ lektor statsvetenskap, Statsvetenskap

Ali Abdelzadeh är universitetslektor och fil. dr i statsvetenskap. Han undervisar i internationella relationer och handleder uppsatser på grundläggande och avancerad nivå.

Han var tidigare forskare vid forskningsmiljön YeS (Youth & Society) vid Örebro universitet. Han disputerade sommaren 2014  på en sammanläggningsavhandling i statsvetenskap om ungas missnöjesyttringar. I avhandlingen söker han åstadkomma en bättre teoretisk och empirisk förståelse kring ungas politiska missnöje och attityder gentemot det politiska systemet. Exempelvis, i en av studierna som ingår i avhandlingen utvecklas en alternativ typologi och ett analytiskt redskap för att bättre förstå och kunna kartlägga ungas kritiska attityder gentemot det politiska systemet och dess centrala aktörer.

Hans nuvarande forskningsintresse kretsar kring ungas samhällsengagemang och utvecklingen av för demokratin viktiga kompetenser, som social tillit, politiskt intresse, och tolerans.

Vid sidan av arbete inom akademin har Abdelzadeh varit verksam som tjänsteman i offentlig förvaltning. Han har bland annat arbetat med uppdrag inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället samt med frågor som rör segregation. 

Publikationer