Personlig presentation av Maria Unbeck

Docent, Avd 1 Omvårdnad
Univ lektor omvårdnad, Avd 1 Omvårdnad

Jag erhöll min sjuksköterskeexamen 1993 vid Ersta Diakonisällskaps sjuksköterskehögskola. Min kliniska bakgrund är framför allt inom ortopedisk vård vid Danderyds sjukhus. Förutom mitt kliniska arbete innehade jag även roller som patientsäkerhetscontroller och kvalitetsutvecklare vid kliniken under flertalet år samt var även ansvarig för sjukhusets införande och genomförande av markörbaserad journalgranskning under sex år.

Disputerade 2012 i medicine vetenskap vid Karolinska Institutet med en avhandling om hur olika journalgranskningsmetoder kan användas för att identifiera skador och tillbud samt utvärdera kvalitetsprojekt. Efter disputation fortsatte jag med forskning i hög utsträckning.

Under åren 2013-2017 var jag på deltid en del av nationell support för Nitha, nationellt IT-stöd för händelseanalyser. Åren 2014-2017 arbetade jag även deltid för chefläkaren i Stockholms läns landsting med support i patientsäkerhetsfrågor och Nitha. Jag arbetade efter det strategiskt med omvårdnadsutveckling i drygt två år som omvårdnadsansvarig vid tema Trauma och Repetitiv Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset och är sedan våren 2020 docent och universitetslektor i omvårdnad vid högskolan.

Min forskning är inriktad på studier kring patientsäkerhet, omvårdnad och till viss del implementering. Min forskning spänner sig över olika typer av datainsamlingsmetoder såsom journalgranskning, enkäter, register, simulering, observationer och intervjuer samt olika områden såsom omvårdnad, ortopedi, barnsjukvård, hemsjukvård, operationssjukvård och kirurgisk vård. Jag leder eller deltar i studier både på regional, nationell och internationell nivå och har bland annat varit vetenskapligt ansvarig för framtagandet av journalgranskningsmarkörer för barnsjukvård och hemsjukvård som finns via Sveriges Kommuner och Regioner. I en internationell multicenterstudie kommer relationen mellan omvårdnadsbemanning, kompetens och omvårdnadskänsliga skador och tillbud att undersökas.

Publikationer