Roland Ahlstrand

Personlig presentation av Roland Ahlstrand

Professor Arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap


- Professor i arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna
- Docent i sociologi, Malmö universitet 
- Filosofie doktor i sociologi, Lunds universitet
 

Rolands huvudsakliga expertis ligger inom områdena industriell omstrukturering, partsrelationer, arbetsorganisation, arbetsplatsdeltagande, teamarbete, fallstudier och kvalitativa metoder. Han har lett och deltagit i flera större nationella och internationella forskningsprojekt med finansiering från bland annat Arbetsmiljöfonden, Fas, Vinnova, EU-kommissionen, Forte och AFA.

För närvarande deltar han i två forskningsprojekt. Det ena, En komparativ studie av de långsiktiga erfarenheterna av omstrukturering: strukturell påverkan på framgångsrika övergångar till ett hållbart arbetsliv, är ett treårigt forskningsprojekt där uppsagda stålverksarbetares väg till nya arbetsmarknadspositioner analyseras genom en kombination av institutionell teori och livsloppsteori.

Det andra forskningsprojektet, Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer, är ett treårigt forskningsprojekt om de omstruktureringar som ägt rum i besöksnäringen mot bakgrund av covid-19, samt vilka konsekvenser detta medfört för besöksnäringens personal och arbetsmiljö. Analyserna görs utifrån frågor om betydelsen av att förlora sin anställning, framtida möjligheter till en ny anställning, psykosocial arbetsmiljö och samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och andra aktörer av relevans.


Publikationer