Personlig presentation av Eva Lindström

Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Jag har främst ansvar för kurser i språkstruktur i ämnet svenska som andraspråk på såväl grund- som avancerad nivå (magister). Jag är även kursansvarig för examensarbetena för kandidatexamen i svenska som andraspråk.

Mina forskningsintressen rör främst skrivutveckling i allmänhet hos barn- och vuxna andraspråksinlärare, flerspråkiga barns skrivprocess samt kartläggning av litteracitet hos vuxna nyanlända andrapråksinlärare. För närvarande arbetar jag med följande forskningsprojekt: 

Konnektorbruk i nybörjarsvenska hos vuxna högutbildade andraspråksinlärare (tillsammans med Dorota Lubińska vid Storkholms universietet.

Flerspråkiga lågstadieelevers skrivprocess: pauseringar och redigeringar (tillsammans med Elisabeth Zetterholm vid Linköpings universistet).

Kartläggning av litteracitet på starkaste språket hos vuxna nyanläda andraspråksinlärare (SFI) - analys av kartläggningssamtal ur både elev- och kartläggarperspektiv (tillsammans med Judith Chrystal vid Stockholms universitet och Maria Eklund Heinonen vid Södertörns högskola).

Publikationer