Personlig presentation av Madeleine Michaelsson

Proprefekt, Institutionen för lärarutbildning
Utvecklingsledare, Lärarutbildningskansliet

Mitt uppdrag som proprefekt vid Institutionen för lärarutbildning innebär att jag arbetar institutionsövergripande med utvecklingsfrågor rörande utbildnings- och forskningsverksamhet där samverkan är en integrerad del. Sedan år 2020 är jag även utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet vid Högskolan Dalarna. Uppdragen görs i min tjänst som universitetslektor i pedagogiskt arbete.

År 2016 disputerade jag vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet med en avhandling om skolans ekonomiska förutsättningar och finansiering. Mellan disputation och nuvarande tjänst var jag universitetslektor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet.

Min forskning är i huvudsak inriktad på relationen mellan utbildning och resurser, exempelvis: undervisning och filantropi, elevers socioekonomiska förutsättningar och skolframgång, eller utbildningsresurser och hälsa. Jag är engagerad såväl i ren utbildningshistorisk forskning som i samverkan kring transdisciplinära studier, se publikationslista nedan eller länk till Orcid.

Under de senaste tio åren har jag främst undervisat inom universitetsutbildningar vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Företrädesvis har jag verkat inom huvudområdena utbildningshistoria, utbildningssociologi, pedagogik, pedagogiskt arbete och didaktik. Utöver detta har jag blivit flitigt anlitad för att undervisa i statistik, samt vetenskaplig teori och metod. Jag har undervisat på grund-, avancerad samt forskarnivå.

Utöver forskning och ovan nämnda uppdrag är jag engagerad i andra sammanhang såsom: ordinarie delegat i det nationella Lärarutbildningskonventet, representant för Högskolan Dalarna i Nordic Teacher Education Network, koordinator för Nationella nätverket för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning samt medlem i redaktionsrådet för tidskriften Utbildning och lärande. 

Publikationer