Personlig presentation av Martin Johanson

Univ adjunkt företagsekonomi, Företagsekonomi

Jag är professor i företagsekonomi och forskningsledare för profilen Komplexa system – Mikrodataanalys. Jag har tidigare varit professor på Mittuniversitetet och Uppsala universitetet, där jag 2001 försvarade min doktorsavhandling, vilken analyserade hur företag och marknader transformerades under övergången från plan- till marknadsekonomi i det som först hette Sovjetunionen och sedan 1992 Ryssland. Redan då var jag intresserad av förändring och dynamik på marknaden och hur företag hanterade detta. Detta kommer till uttryck på lite olika sätt i de forskningsprojekt jag initierat och leder. 


 Mitt intresse för så kallade tillväxtmarknader, eller emerging markets på engelska, var således en naturlig följd av mitt tidigare fokus på transitionsekonomierna i Central och Östeuropa samt före detta Sovjetunionen. Under den tiden utvecklade jag både genom mina studier och mina personliga erfarenheter en förståelse och insikt för hur svårt det är att planera verksamhet när marknaden genomgår kraftiga förändringar. Dessa kunskaper har kommit till användning när jag sedan utvecklat och designat de fyra forskningsprojekt, där jag nu är aktiv.


Hur företag etablerar verksamhet på tillväxtmarknader och hur företag från dessa länder tar sig in på andra marknader är huvudtemat för ett projekt som inleddes runt 2008-2009, under min tid på Uppsala universitetet. Projektet har hittills resulterat i tre doktorsavhandlingar och ett relativt stort antal artiklar. Teoretiskt och datamässigt handlar det om ett relativt löst sammanhållet projekt där begrepp som kunskap, affärsmöjligheter, nätverk och institutioner utgjort nyckeln till att förstå de över tid utsträckta processer som vi studerar. Geografiskt fokus har under senare åren flyttats till den afrikanska kontinenten och Kina. Idag finns deltagarna i projektet på Mälardalens högskola och Uppsala universitetet, och vi stöds finansiellt av Handelsbankens forskningsstiftelser. 


När jag tillträde min tjänst vid Mittuniversitetet inledde jag direkt ett projekt att konstruera en surveyundersökning, där för närvarande 200 svenska företag med hjälp av en enkät utfrågas om dels hur de tar sig in på specifika marknader, sammanlagt cirka 260 marknadsinträden ingår i databasen, dels om deras generella internationaliseringsstrategi samt hur de agerar på utländska marknader. Vi studerar uteslutande små- och medelstora företag, och målet är att databasen ska vara komplett våren 2018. I projektet som bär namnet ”NOT-Network, opportunities and turbulence”, ingår forskare från Handelshögskolan i Göteborg samt Mittuniversitetet. För tillfället har projektet resulterat i drygt en handfull artiklar.


Tätt sammankopplat med NOT-projektet inleddes 2015 ett projekt ”Speed and acceleration in the internationalization of the firm”, SPACCEL, som inbegriper forskare från Brasilien, Italien, Kina och Polen, utöver de svenska deltagarna. Hösten 2017 diskuterar vi huruvida forskare från Kanada och Österrike ska ansluta sig till projektet. De olika internationella forskarna har i sina hemländer med hjälp av en enkät utvecklad av de svenska forskarna samlat in data som syftar till att kunna analysera och förstå med vilken fart företag internationaliseras samt om farten förändras över tiden. Framför allt är vi dock intresserade av hur och varför företag håller en viss fart, men också vad det leder till. För tillfället innehåller databasen cirka 800 företagsobservationer och projektet stöds av Handelsbankens forskningsstiftelser.


Även projektet ”Playing the global game”, åtnjuter finansiellt stöd från Handelsbankens forskningsstiftelser, och för min del kom inspirationen från ett utbildningsprojekt jag bedrev med bland annat Almi och som stöddes av Tillväxtverket. Projektet innefattade intervjuer och samtal med grundare och entreprenörer inom den svenska dataspelsbranschen och vårt syfte var att förstå hur de resonerade kring företagens internationella verksamhet. Dessa observationer samt ytterligare kvalitativa intervjuer hos framgångsrika spelföretag, utgjorde inspirationen när vi utvecklade den enkät som används för att samla in data hos dessa företag. Ambitionen är att samtliga svenska dataspelsföretag ska intervjuas och vi syftar till att förstå hur företagens relationer och spelcommunities, både på hemmamarknaden och på utländska marknader, påverkar utveckling av nya spel och målet är att förstå hela innovationsprocessen till och med kommersialisering och utveckling av nya versioner av spelen. Forskare vid Uppsala universitet deltar i projektet.


Innan jag började mina doktorandstudier, arbetade jag som diplomat, journalist och konsult. Jag har periodvis fortsatt att verka som konsult och varit delaktiga i olika analyser och studier för både näringslivet och olika offentliga organisationer, men också varit aktiv som lärare och föreläsare för praktiker. Min undervisningserfarenhet innefattar även utbildningar på olika universitetet i Finland, Iran, Litauen, Ryssland och Spanien. Jag leder sedan 2017 forskningsnätverket ”Internationalization – Next generation”, och jag har varit gästforskare vid universitet i Finland, Kanada, Spanien, Storbritannien och USA. 


Publikationer