Jonas Jäder

Personlig presentation av Jonas Jäder

Univ lektor matematikdidaktik, (Tjänstledig) Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Fil dr, Matematikdidaktik

Jag delar min tid mellan forskning, och undervisning vid högskolans lärarutbildningar. 

Undervisningen består av såväl matematiska som didaktiska moment och handledning av studenter som skriver examensarbeten i matematikdidaktik.

Mitt forskningsintresse är främst de uppgifter som används i matematikundervisningen. I de studier jag genomfört har ett fokus varit elevers möjligheter att jobba med problemlösning och att använda matematiska resonemang. Detta har bland annat inneburit en internationell läromedelsanalys, en studie av hur elever möter läroboksuppgifter, samt vilka uppfattningar elever har om problemlösning och matematiska resonemang. Resultaten pekar på att uppgifterna som elever möter, i hög utsträckning leder till annat än problemlösning och matematiska resonemang.

Utifrån dessa studier och annan tidigare forskning utvecklar jag nu ett ramverk för att möjliggöra en ytterligare nyanserad diskussion kring de värdefulla utmaningar som elever möter i sin uppgiftslösning. I fokus är att identifiera och karaktärisera kreativa och konceptuella inslag.

Ett ytterligare mål med min forskning är att kunna utveckla principer för urval och utformning av uppgifter för undervisningen i matematik.

Publikationer