Jonas Jäder

Jonas Jäder

Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik

För närvarande delar jag min tid mellan forskarstudier och en anställning som adjunkt i matematikdidaktik. Som doktorand är jag inskriven vid Umeå Universitet. Merparten av undervisningstiden ägnar jag åt handledning av studenters examensarbeten vid Högskolan Dalarnas lärarutbildningar.

Mitt forskningsintresse är främst de uppgifter som används i matematikundervisningen. Forskningen är inriktad på gymnasieskolan. I de studier jag genomfört har ett fokus varit elevers möjligheter att jobba med problemlösning och att använda matematiska resonemang. Detta har bland annat inneburit en internationell läromedelsanalys, en studie av hur elever möter läroboksuppgifter, samt vilka uppfattningar elever har om problemlösning och matematiska resonemang. Resultaten pekar på att uppgifterna som elever möter, i hög utsträckning leder till annat än problemlösning och matematiska resonemang.

Utifrån dessa studier och annan tidigare forskning utvecklar jag nu ett ramverk för att möjliggöra en ytterligare nyanserad diskussion kring de värdefulla utmaningar som elever möter i sin uppgiftslösning. I fokus är att identifiera och karaktärisera kreativa och konceptuella inslag.

Publikationer